De Aarde als Ovaal-Platte en Onbeweeglijke Schijf vanuit een Bijbels Standpunt & Enkele Feiten.

Vandaag zullen we het eens weer hebben over de “platte aarde-theorie.” We zullen dit nu doen vanuit de Bijbel:

“IN den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig; en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide: Daar zij een uitspansel” (firmament) “in het midden der wateren; en dat make scheidin g tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! Enn het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.” (Genesis 1:1-10)

“En God zeide: Dat er lichten zijn in” (binnen) “het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweesst, de vierde dag.” (Genesis 1:14-19)

Laten we dit nu eens wat nader bekijken; de zon, maan (ofwel de “twee grote lichten”) bevinden zich evenals de sterren, binnen het uitspansel en niet daar buiten ofwel niet in de peilloze kosmische ruimte zoals ons wél geleerd is. Eigenlijk is er niet zoiets als een niet te peilen kosmische ruimte (“outer space”). Het gebied boven het uitspansel is het verblijf van God en niets kan daar komen en wel vnl. vanwege de Van Allen-gordel die zich net als de zon,maan en sterren binnen het uitspansel bevindt.

fe-bible-genesis
aplanetruth.info

 

Zon, Maan & Sterren veel Dichterbij dan Aangenomen. 

 

En dit betekent op zijn beurt dan weer dat de zon, maan en sterren veel dichterbij de aarde staan dan tot nu toe wordt aangenomen. Officieel heet het dat de zon op 92.950.000 mijlen van onze aarde verwijderd staat. Dit zou echter betekenen dat de zon zich dan buiten het uitspansel zou bevinden. De maan zou zich naar verluidt op 238.900 mijlen afstand van de aarde bevinden. Ook die zou zich echter, net als de zon, buiten het uitspansel bevinden; en hoewel de maan dan dichterbij staat, kan die desondanks niet worden bereikt vanwege de beschermende barriére binnen het firmament, de zojuist genoemde Van Allen-gordel. Het is daarom dan onzeker of er wel mensen op de maan zijn geweest. Wat dit laatste betreft, hebben we hier een humoristische geschiedenis over …

 

Authentieke Maansteen: Versteend Hout. 

 

Enige tijd nadat de astronauten van Apollo 11 van hun missie naar de maan terug waren gekeerd, brachten die ook een bezoek aan Nederland. En … zij hadden iets bijzonders bij zich: een authentieke maansteen afkomstig van een planeet waar buiten dit drietal zelf, nog nooit iemand een voet op had gezet! En dit was natuurlijk een uniek gebeuren en toenmalig minister-president, Willem Drees, zou de eer krijgen deze steen in ontvangst te mogen nemen! Later werd die na het overlijden van Drees in een museum tentoongesteld en sindsdien hadden er zich talloze bezoekers aan vergaapt. Ook de media lieten niet na te vermelden wat voor een eer Drees (en daarmee ons land) wel niet te beurt gevallen was; een échte steen afkomstig van een ons volkomen onbekende en verlaten wereld! En zo stonden we voor enige tijd in de belangstelling. Het zou pas veel later zijn dat de wáre oorsprong van deze steen openbaar zou worden; na náder onderzoek bleek deze “unieke steen” niets anders te zijn dan versteend hout. En dit maakte duidelijk dat de steen eerder een aardse oorsprong had. Voor hén die tot dan toe nog altijd in de echtheid van deze steen geloofd hadden, kon de teleurstelling niet groter zijn geweest! De enige die hier wat garen bij had gesponnen, zal de betreffende verzekeraar geweest zijn bij wie de steen was verzekerd. Of er na deze teleurstellende ontdekking mensen waren die tevens aan de echtheid van de maanmissie waren begonnen te twijfelen, is niet duidelijk. Maar dat de astronauten werkelijk naar de maan zouden zijn geweest om na terugkeer stukjes versteend hout afkomstig van de aarde te transformeren in een “maansteen”, zou toch toen eigenlijk al voor de nodige vraagtekens moeten hebben gezorgd!

apollo11-moon-rock-made-of-wood-2009

 

Zon, Maan & Sterren Draaien om de Aarde en Niet Andersom. 

 

En dit wil dan weer zeggen dat de zon, maan en sterren rond de cirkel van de aarde draaien en niet de zon, maan en sterren rond de aarde. Een sterk bewijs hiervan wordt ons gegeven in het Oud-Testamentische bijbelbooek, Jozua: 

“Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in  het dal van Ajálon! En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan dezen gelijk, vóór hem noch na hem, dat de HEERE de stem eens mans alzo verhoorde; want de HEERE streed voor Israël.” (Jozua 10:12-14)

Zou het nu niet zo zijn dat als de aarde rond de zon, maan en sterren zou draaien, God ervoor gezorgd zou hebben dat juist de aarde “omtrent een volkomen dag” stil zou hebben gestaan? Dit zou zo moeten zijn als we de het gangbare onderwijs hierover mogen geloven. Maar dit lezen we niet in de geciteerde verzen uit het boek Jozua; God verhoorde het gebed van Jozua juist door de zon en de maan stil te laten staan en niet de aarde. 

ynb60
imgflip.com

 

De Aarde: Stationair & Onbeweeglijk. 

 

Het volgende waar we aandacht aan willen besteden is datgene wat we geleerd hebben over de draaiing van de aarde; we hebben geleerd dat de aarde met een zekere snelheid door het heelal zweeft. Maar … wat leert nu de Bijbel? Hier zijn enkele verzen die duidelijk  maken dat de aarde stationair en dus onbeweeglijk binnen het uitspansel hangt:

“Schrikt” (heb ontzag) “voor Zijn aangezicht, gij, gehele aarde! Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worde.” (1 Kronieken 16:30)

“De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.” (Psalm 93:1)

“Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.” (Psalm 96:10)

“Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten; die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.” (Psalm 104:5)

“Want zo zegt de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen; Ik ben de HEERE, en niemand anders.” (Jesaja 45:18 HSV)

Hier lezen we dat God de aarde gegrondvest heeft. Nu hebben we wat het woord, “Gegrondvest”, “grondvesten” het een en ander gevonden op de christelijke site, http://www.bijbelspanorama.nl waar ook over de schepping en het grondvesten of ook wel funderen van de wereld gesproken wordt. er wordt een verband gelegd tussen Mattheüs 7:25, Lukas, enkele Griekse woorden en het funderen en grondvesten. We zullen dit nu even citeren:

“Deze studie gaat uit van het “Woord” van God. De Bijbel zal geopend worden om te zien wat het Woord over het tot stand komen van de wereld te zeggen heeft. Daartoe beginnen wij in het Nieuwe Testament. Juist het Nieuwe Testament verklaart ons waartoe alle dingen zijn en waar het allemaal toe leidt. In het Nieuwe Testament worden twee uitdrukkingen gebruikt die door de vertalers zijn opgevat als sprekend over de oorsprong van deze wereld. Het zijn twee totaal verschillende woorden, namelijk “themelio’o” (themeliow) en “kataballo” (katabalw). 

“En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Mattth. 7:25. 

Het woord “gronden” is de vertaling van het Griekse woord “themelio’o.” Gewoonlijk wordt het met “funderen” (het fundament leggen) vertaald. Dit huis heeft de steenrots als fundament. Het is gefundeerd op de steenrots. Het woord “themelio’o” heeft met funderen te maken. 

Een ieder die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort en dezelve doet, Ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot. Luk 6:47-49 

“Themelio’o” is hier met “het fundament leggen” vertaald. (vers 48) In Lukas 6:49 is het zelfstandig naamwoord “themelios” gebruikt. 

“En Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond. en de hemelen zijn werken van Uw handen …” Hebr. 1:10 

“Themelio’o” is hier met “gronden” vertaald. Wanneer men het consequent had vertaald, had men het hier met “funderen” vertaald. De aarde werd “in den beginne” gefundeerd. Het fundament van de aarde werd in den beginne gelegd. Hebreeën 1:10 verwijst dus naar Genesis 1:1 Het is aangehaald uit Psalmen 102:26. De aarde staat dus op een fundament en staat daarom onbeweeglijk vast. Dit werkwoord “themelio’o” wordt gebruikt in verband met de schepping van de twee hemelen en de aarde uit Genesis 1:1. Het leggen van het fundament in den beginne komt dus overeen met het scheppen van de hemelen en de aarde in den begine.” http://www.bijbelspanorama.nl/S40_De_Leer_der_Restitutie.html (hier en daar is deels de vetdruk toegevoegd).

Welnu, het huis van de man die het op de steenrots had gebouwd (gefundeerd) kon niet in beweging of tot wankelen worden gebracht ondanks dat het door de zwaarste weersomstandigheden (stormen, watervloeden) geteisterd werd. In de Griekse taal wordt hiervoor zoals we gezien hebben, het woord “themelio’o” gebruikt. Nu wordt precies ditzélfde woord gebruikt voor de “grondvesting”, “fundering” van de aarde in Genesis 1:1 gebruikt. En wat wil dit alles nu zeggen? Dat de aarde net zoals het huis wat door de man op de steenrots gefundeerd werd, onbeweeglijk vaststaat en niet aan het wankelen gebracht kan worden. Kortom: de aarde hangt vast en onbeweeglijk binnen het firmament en kan dan ook niet zoals ook nu nog geleerd en geloofd wordt, door het heelal zweven! Degenen achter deze christelijke website hebben het bovenstaande wat we geciteerd hebben niet neergeschreven omdat zij in de “onwankelbare aarde-theorie” zouden geloven en dit maakt het allemaal des te opmerkelijker: onbedoeld hebben zij met hun uitleg aangetoond dat de aarde geen door het heelal zwevende planeet is!

a27bcdb316db1161313cc583042b513f
pinterest.com

 

Het Firmament: Een Grote Koepel. 

 

De Bijbel geeft ook aan dat het firmament waarbinnen de aarde zich bevindt, een grote koepel is:

“Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen.” (Jesaja 40:22)

Hier wordt gesproken over de hemelen als een “dunnen doek” en als een “tent” waarbinnen men woont. En we weten allemaal dat een tent een soort van “koepel” is. Dus zijn ook de hemelen een “koepel” die de aarde overdekt. Nu heeft de Engelse King James-vertaling voor het woord “kloot” in Jesaja 40:22 het woord, cirkel, hetgeen erop wijst dat de aarde ovaal-plat is. En dit wil weer zeggen dat die “einden” heeft. Het woord, “einde” of “eind” vinden we weer terug in bijvoorbeeld het einde van een weg. En de aarde kent ook “einden.”

“Want Hij schouwt tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder al de hemelen.” (Job 28:24)

“Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.” (Job 37:3)

“Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.” (Psalm 22:28)

“Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.” (Psalm 48:11)

Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te vinden in de Bijbel, maar deze drie zullen wel voldoende zijn. Laten we nu het volgende eens even overdenken: Aks de aarde nu wérkelijk een bol zou zijn zoals we vanaf onze jeugd hebben geleerd, dan zou er geen sprake kunnen zijn van “einden der aarde.” Een bol en we zouden hier bijvoorbeeld kunnen denken aan een bal, kent nl. helemaal geen eind of einde ongeacht hoe je die ook draait en keert! En dit wil weer zeggen dat de aarde (die eigenlijk een platte cirkel is), een einde kent. En wel in de vorm van een reusachtige ijswal aan de buitenkant van deze “cirkel.”

fe12
deanodle.org

 

Enkele Eenvoudig Waar te Nemen Feiten. 

 

We hebben hierboven getracht an te tonen dat de aarde 1: onbeweeglijk is, 2: door de hemel bedekt wordt als een “koepel” en 3: dat die “einden” kent hetgeen bij een bol (globe) onmogelijk is en dit alles vanuit een bijbels pespectief. Nu is het voor vele Christenen al heel moeilijk om het bovenstaande te geloven dus zal dit voor niet-gelovigen al helemaal onmogelijk et aanvaarden zijn. Desondanks zijn er enkele voor iedereen waar te nemen feiten:

1: Als we ons op een zeer wijde vlakte zouden bevinden waar we de zon aan de einder onder zouden kunnen zien gaan, dan zullen we zien dat waar we ook naar de einder kijken, die altijd recht loopt. Als de aarde nu wérkelijk een ronde bol zou zijn, zouden we de einder aan weerskanten lichtjes en geleidelijk aan naar beneden moeten zien buigen.

2: Als we vanuit de verte een hoog gebouw zouden naderen, dan zou eerst het bovenste deel ervan zichtbaar moeten worden en daarna geleidelijk de rest daaronder. Dit zou eigenlijk alleen mogelijk zijn wanneer de aarde een bol zou zijn. Maar dat zien we niet; wát we zien is als we het gebouw naderen, dat dit vanuit de verte (hoewel dan nog klein) al volledig zichtbaar is. En dit duidt er op dat de aarde níet bolvormig is!

3: Het is aangetoond dat de vele foto’s die (zowel vanuit de ruimte als op aarde) van een kromme, gebogen einder zijn genomen, die met een visooglens zijn genomen. Foto’s genomen met een camera zónder visooglens, tonen juist een rechte einder. Met de met een visooglens genomen foto’s van de einder wilde men hoegenaamd bewijzen dat de aarde een bol zou zijn.

hqdefault (5)
http://www.youtube.com

Tenslotte. 

 

We hebben het een en ander hierboven beschreven wat de Bijbel over de aarde, het firmament waarin die verblijft, de zon, man en sterren die om de aarde draaien en niet de aarde die rondom rondom deze hemellichamen zou draaien, de “einden der aarde” etc. Voor meer gegevens over deze zaken verwijzen we naar video’s van o.a. Erik Dubay en Rob Skiba die op het youtubekanaal te vinden zijn. Een goede video is bijvoorbeeld deze: https://www.youtube.com/watch?v=ER9UI_ostZ8 (“A Flat Earth Awakening Story”)

En zo krijgen we nadat we dit alles besproken te hebben, het volgende:

“No Globe = No Rotation = No Orbit = No Gravity = Not Heliocentric = No Big Bang Theory = No Darwinism or Evolution = No Missing Link = NOT Random = We Are Unique = Center of Everything = Intelligent Design = God, Gods or Creator = Awakening of Mankind = End of NWO.” 

En wat deze woorden nu precies betekenen, zult u te weten komen als u de genoemde video zult bekijken!

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 11 Augustus 2017.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s