De Heliocentrische Theorie: Een Babylonisch-Heidense Religie; De Heliocentrische Theorie vs de Bijbel; De Aarde: Stationair of Niet?; Bijbel Bewijst: Zon, Maan en Sterren Draaien om de Aarde (en niet andersom); De Sterren: Hemellichamen met een Solide, Vast Oppervlak of Doorzichtig & Transparant?; De Gevolgen van de Heliocentrische Theorie (en meer.)

We hebben het er al eens over gehad: de schepping Gods volgens het verslag van het eerste bijbelboek, Genesis. Nu zullen we hierop wat dieper ingaan en we beginnen dan met een deel van het verslag in Genesis (waarbij we de oude Statenvertaling die in oud-Nederlands geschreven is, zullen gebruiken.) We zullen beginnen met de verzen 6-8:

“En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden de wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag”. 

Het eerste wat hier opvalt, is dat het verslag hier duidelijk maakt, dat er zowel boven als onder de hemel zich “wateren” bevinden. Sommigen hebben dit getracht te verklaren dat die wateren die bóven het uitspansel zijn, slechts de wolken zijn, waaruit zo nu en dan regen valt. Maar dit valt moeilijk te rijmen met wat we in het bijbelboek, Job, lezen. Er staat daar nl. een passage, waarin verklaard wordt, wat dit uitspansel nu wérkelijk is:

“Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn als een gegoten spiegel”? (Job 37:18)

Wat we hier lezen, is nl. dat het uitspansel (hemel, firmament), iets moet zijn wat schijnbaar hard en solide is! Met andere woorden, we lijken hier zeer waarschijnlijk te maken te hebben met een dome, een soort van “koepel” over de aarde! En die schijnt door God van een harde soort van materiaal geschapen te zijn. En dit wijst er weer op, dat we eigenlijk in een gesloten universum leven. En het is nu binnen dit gesloten universum, waar zich de overige sterren bevinden. Als we nu overdag naar een onbewolkte hemel kijken, zien we dat die blauw tot diepblauw is. Die kleur geeft aan dat er zich ook bóven het firmament wateren zijn! De vele verschillende vogels die God geschapen heeft, vliegen binnen de dome langs de hemel.

is (72)
neuveritelnaodhaleni.cz

Aarde is Stationair; de Sterren (Inclusief Zon & Maan) Draaien Rond de Aarde. 

 

Een ander aspect betreffende het bijbelse verslag over de aarde en de sterren, is dat het de aarde is, die stationair is (ofwel stilhangt en dus niet in een baan door het zonnestelsel draait. Dit wordt duidelijk als we een deel van van het verslag van de strijd van de Israëlieten tegen enkele verschillende heidense koningen lezen; nadat de Israëlieten de stad, Ai, in hadden genomen en de koning der Gibeonieten vrede met Israël had gesloten, sloeg dit de overige koningen de angst op het hart bij het horen hiervan; aldus besloten zij zich te verenigen in een bondgenootschap om Israël gezamelijk te lijf te gaan. (Jozua 10) Tijdens de strijd tegen de Amorieten, gebeurde het nl dat Jozua, de aanvoerde van Israël, het volgende uitroept:

“Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, Maan, in het dal van Ajálon! En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des Oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte zich niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, vóór hem noch na hem, dat de HEERE de stem eens mans alzo verhoorde; want de HEERE streed voor Israël”. 

Hier lezen we dat Jozua tot God bad en daarop de zon en maan opdracht gaf stil te staan. En God verhoorde zijn gebed door die voor een volle dag te verhinderen, hun gewone baan om de aarde te vervolgen. Zou het nu werkelijk de aarde zijn, die samen met de maan en sterren in ons zonnestelsel in een baan rond de zon (die zelf stil zou staan), dan zou God juist de aarde voor een dag stil hebben doen staan! Maar dat lezen we er niet. Dan gaan we in verband hiermee naar Jesaja 38:1-8. Daar lezen we dat een van de koningen van Juda, Hizkia, op een bepaald moment ernstig ziek was geworden. God beloofde hem bij monde van de profeet, Jesaja, te genezen. En Hij gaf hier ook een opmerkelijk teken bij:

“En dit zal u een teken zijn, van den HEERE, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal: Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz’zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd in de graden, die zij nederwaarts gegaan was”. (verzen 7-8)

Ook hier lezen we dat het de zon is, die tien graden terug ging als teken dat God Zijn belofte om Hizkia van zijn ziekte te genezen zou houden. En in het boek der Psalmen, lezen we er dit over het uitspansel en de zon:

“De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nact aan den nacht toont wetenschap. Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte”. (Psalm 19:2-7)

Hier lezen we over het uitspansel (firmament) als “een tent”, hetgeen wijst op een overdekking, een dome dus. Verder lezen we dat het de zon is, die “haar omloop” maakt; van een zgn. “stilstaande zon” waar de aarde en sterren van ons zonnestelsel omheen zouden draaien, is in deze verzen dan ook niets te bespeuren! Veder lezen we over “de einden deszelven” ofwel de einden der hemel, hetgeen impliceert dat de hemel een einde kent; weer wijst dit op een dome waarbinnen de zon en sterren rond de aarde draaien!

is (73)
http://www.foundationsforfreedom.net

Plotselinge Stilstand Aarde: Talloze Dodelijke Slachtoffers. 

 

Zoals we gezien hebben, zijn het de zon en de maan die God op het gebed van Jozua stil deed staan en dat het de zon was, die tijdens de ziekte van koning Hizkia tien graden terug was gegaan op de zonnewijzer van koning Achaz. Zou het nu echter de aarde zijn, die naar verluidt om de zon zou draaien, dan zou God eerder de aarde stil hebben doen staan. Maar nogmaals, dat lezen we er niet. Nu zou de aarde naar verluidt, met 1000 mijl per uur door het zonnestelsel razen. Wat zou er  nu zijn gebeurd wanneer het de aarde was die haar dagelijkse baan rond de zon zou maken dat die plotseling tot stilstand zou zijn gekomen? Door de snelheid waarmee de aarde haar baan aflegde, zou dit zeker hebben geleid tot een grote chaos en talloze dodelijke slachtoffers op de aarde! Hier is een videoclip waar uitgelegd wordt, wat er zou gebeuren als de aarde plotesling stil zou komen te staan: https://www.youtube.com/watch?v=NQUdZGsbC0w (“What if Earth Stopped Orbiting the Sun?”)

 

De Schepping van Zon, Maan & Sterren. 

 

De theorie waarbij de aarde een ronddwarrelende bol door het zonnestelsel zwerft en waarbij het de zon zou zijn die in het centrum van het zonnestelsel zou staan (plus nog andere aspecten), wordt ook wel het heliocentrisch model genoemd; de tegenovergestelde theorie waarbij de aarde stationair is en de planeten van ons zonnestelsel (Venus, Mars, etc.) rond de aarde draaien, wordt het geocentrisch model genoemd. Het is dan ook met deze laatste theorie dat het de aarde (samen met de mensheid uiteraard), in het centrum van het heelal staat. Hierbij gaan we terug naar de Bijbel. De eerste twee verzen van Genesis 1 zullen wel bekend zijn:

“IN de beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde over de wateren. 

Op de derde scheppingsdag liet God de wateren onder de hemel op één plaats vergaderen en schiep God de flora (bomen planten etc.). (verzen 9-13) Daarna lezen we over de schepping van de zon, maan en sterren: 

“En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag”. (verzen 14-19)

Wat we hier lezen, is o. a. dat God besloten had “twee lichten” te scheppen. En dit is veelzeggend; er wordt nl. vanaf zowat het begin geleerd dat de maan slechts schijnt omdat die door de zon beschenen wordt! Dus zou het slechts de zon zijn, die de lichtbron voor de maan (en de wereld) is. Kennelijk ziet de Bijbel dit echter ánders; daar lezen we zoals gezegd, over “twee lichten” en niet over “één licht”. Dan zou ook de maan haar eigen lichtbron moeten hebben! Daarnaast zien we ook dat de schepping van zon, maan en sterren sterk onderscheiden moet worden van de schepping van de aarde. Wát we hiermee aan willen geven, is dit: Het is slechts de aarde die door God geschapen werd om als bewoning voor de mensheid te dienen; over de maan en de overige sterren lezen we echter níet, dat die ter bewoning geschapen zijn! De zon kan automatisch al niet bewoond zijn daar die natuurlijk zeer heet is! Maar we lezen dit slecht met betrekking tot de aarde:

“”Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer”. (Jesaja 45:18)

Dat ook de maan en de sterren (of een deel daarvan) net als de aarde bewoond zou zijn (door naar sommigen menen, “buitenaardse wezens”, de zgn. “aliens”), lezen we echter nergens in de Bijbel; de zon, maan en sterren werden slechts geschapen om zoals de verzen 14-19 dit al aangeven, om als “tekenen en tot gezette tijden, en dagen en jaren” te dienen. Hetgeen betekekent dat die “gezette tijden” de vier seizoenen zijn (lente, zomer herfst en winter.) Dat die sterren dan ook planeten zouden zijn die eveneens bewoond zouden zijn door “buitenaards leven (denk hierbij aan de zgn. “aliens” of de “grays” de “grijzen”), is dan ook een verzinsel. En toch … hoe paradoxaal en tegenstrijdig dit ook klinkt, zíjn die er. En dit heeft natuurlijk ook weer een toelichting nodig die we nu echter niet zullen geven daar dit teveel af zou leiden van ons huidige onderwerp; laat het voor nu maar genoeg zijn te stellen dat die “buitenaardse vreemdelingen” meer van doen hebben met de gevallen engelen dan met “buitenaardsen”. En die zijn beslist niet afkomstig uit een deel van een ver weggelegen zonnestelsel of van één of meer planeten. In de toekomst zullen we trachten hier meer aandacht aan te besteden.

 

Maan & Sterren zijn Kleiner & Translucent. 

 

Al zowat van onze jeugd zijn we opgevoed met de stelling dat als zouden de sterren zich op miljoenen jaren afstand van de aarde bevinden. Ook die zouden net als de aarde, ook planeten zijn. Sommigen zouden zelfs groter zijn dan de aarde. De zon en maan zouden zich eveneens op zeer grote afstand van de aarde bevinden. De zon, maan en sterren blijken echter 1., veel kleiner en 2., veel dichter bijde aarde te staan! En nr. 3 is wel héél fascinerend: de sterren blijken ook nog eens translucent (ofwel doorschijnend te zijn!) En wat wil dit dan weer zeggen? Dat de sterren geen solide en vast oppervlak hebben! En nu wordt het wel érg spannend. We zijn in het verleden nl. getuige geweest van verschillende (al dan niet bemande) maanlandingen. En toen in juli 1969 de bemmaning van de Apollo 11 de eerste voet op de maan zetten, waren we allemaal zeer onder de indruk en zaten we op die gedenkwaardige dag allemaal met grote verbazing naar onze TV-schermen te kijken met de gedachte, “Daar lopen op ditzelfde moment enkele mannen op de maan!” En nog lange tijd daarna werd hier nog met ontzag over gesproken.

is (74)
http://www.thenibble.com

De Maanlandingen: De Twijfels. 

 

Het zou echter pas later zijn, dat er twijfels over de echtheid van de maanlandingen op zouden komen. Er waren er die kritische vragen hadden over bijvoorbeeld die “tweede lichtbron” die er op fotos van maanlandingen te zien zou zijn; zou die maanlanding misschien niet in een studio hier ergens op aarde in scene gezet kunnen zijn? En hoe kan het dat er geen krater onder het landingsgestel van de module op de maan te zien is? Het zou normaal zijn geweest als er onder de uitlaat van het landingsgestel een diep brandgat te zien zou zijn. Hier is een videoclip waar o. a. een medewerker van de Narional Aeronautics and Space Administration (NASA) vertelt dat om een module op een bepaalde plaats in het heelal te krijgen, eerst het probleem met de Van Allen-Gordel moet worden opgelost. Dit is natuurlijk vreemd daar er al in juli 1969 enkele mannen op de maan geweest zouden zijn en die om die te kunnen bereiken, zij eerst door die gordel heen hadden moeten gaan! https://www.youtube.com/watch?v=DpPMolv1lxl (“NASA ADMITS WE NEVER WENT TO THE MOON”) En hier is een video waar het begint met de klimaatopwarming-hoax, waar er over de platte aarde gesproken wordt: https://www.youtube.com/watchv=XdE-umto0FY (“Flat Earth Truth of the Climate Change Lie & Global Warming Hoax | Full Documentary”) En hier is wel een heel mooie video te zien: https://www.youtube.com/watch?v=dgdwiViAw3w (“Flat Earth Universe – A Short Documentary Film 2016”) Er is o. a. te zien hoe de zon en maan vlak boven de platte aarde draaien in plaats dat die rond een bolle aarde draaien )zoals ons altijd geleerd is.) Vanaf 11:00 op de video zijn sterren te zien die twinkelen en “flitsen”. Die zijn tegen een zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid transculent en dus transparant. En dan komen we nu bij de (om het maar zo eens te zeggen, de grote clou. Wanneer nu daadwerkelijk kan worden aangetoond dát die sterren (waaronder ook de maan) transculent zijn en daarom mogelijk ook geen vast, solide oppervlak hebben, kunnen we letterlijk álle maanlandingen als een hoax onderuithalen! Waarom? Het antwoord zal wel duidelijk zijn: op een oppervlak wat niet solide en vast is, zal het zeer moeilijk zijn om er een module van enkele tonnen aan gewicht op neer te laten! Vanaf 9:31 zijn er op de laatst aangegeven video de volgende woorden te lezen:

“Het is zeer waarschijnlijk dat zowel de zon als de maan geen solide, ondoorzichtige” (hemel)-“lichamen of zelfs maar massas van fysieke dichtheid zijn; maar slechts lichtgevende en translucente/transparante schijven zonder substantie zijn …”

En de beelden die we van verschillende sterren zien, lijken dit ook zeer sterk aan te tonen (terwijl wij echter geloven dat dit absoluut het geval is!), dan is het natuurlijk overbodig om ons nog langer af te vragen of er ooit mensen op de maan zijn geweest of niet! Hier is een videoclip waarop o. a. translucente sterren te zien zijn: https://www.youtube.com/watch?v=Vm81nNe5JxQ (“The Rahu Eclipse; Proof Positive with a P900 Camera:) Zoals al gezegd, zijn de zon, maan en sterren veel kleiner en staan die ook dichter bij de aarde. Dat de maan gedeeltelijk translucent is, blijkt uit het volgende; op 7 maart 1794 schreven vier astronomen (waarvan er in die tijd drie in Norwich en een in Londen verbleven), in “The Philosophical Transactions of the Royal Astronomical Society” dat zij gedurende de tijd dat de maan op dat deel wat  verduisterd was, zij een ster langs dit deel van het oppervlak van de maan hadden zien gaan! Sir James South van het Royal Observatory te Kensington, schreef een brief aan de krant, Times, van 7 april 1848, dat hij op 15 maart van dat jaar terwijl hij met zijn telescoop de maan bekeek, hij op het donkere gedeelte een ster had waargenomen. Over die ster schreef Sir James South dat, “alsof die gezien werd door een transparante maan”. En Samuel Rowbotham deelde in “Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe” mee dat de omtrek van de zon tijdens bepaalde gedeeltelijke zonsverduisteringen door de maan heen te zien was! En J. Atkinson, schreef eens in de Earth Review Magazine, dat de maan van een “gekristalliseerde stof” was, waar door haar oppervlakte heen, ook sterren waargenomen waren. (“The Flat-Earth Conspiracy” by Eric Dubay (zelf gepubliceerd) 2014, blz. 81-82) Aangezien er sterren door het verduisterde oppervlak van de maan te zien waren, kán het dan ook niet anders of dit hemellichaam moet dan wel een doorzichtig en geen solide oppervlak hebben! Vraag: kan men een module als bijvoorbeeld de Apollo 11 (juli 1969) op de maan gebracht hebben; kunnen er mensen op het oppervlak van de maan hebben rondgelopen? Het antwoord zal nu wel duidelijk zijn! En de kleine, dicht bij de aarde staande sterren zelf, brengen die ons weer bij de Bijbel …

is (75)
pictures.spacebar.org

Openbaring 6:12-17. 

 

Van alle boeken van de Bijbel is het laatste bijbelboek, Openbaring, wel het meest raadselachtige boek. De apostel, Johannes, die lang geleden als gevangene op het eiland, Patmos, gevangen zat omwille van zijn christelijke geloofsgetuigenis, heeft daar op een bepaald moment een ontmoeting met de in heerlijkheid opgestane Jezus. (Openbaring 1:9-18) Hij krijgt de opdracht een boek te schrijven wat gericht is aan zeven gemeenten (kerken.) Hij moet schrijven wat God hem getoond heeft, wat er in de toekomst zal gebeuren; in dit boek zijn o. a. vele godsoordelen geschreven, die eens over de wereld zullen komen. Het handelt dan ook over de “tijd van het einde” ofwel de eindtijd. In hoofdstuk 6 lezen we over Jezus als het Lam het Lam Gods.) Hij heeft een boekrol die verzegeld is en die opent Hij dan een voor een. Bij het verbreken van enkele de zegels komt er een oordeel over de aarde (Openbaring 6:1-8) Iets verderop in dit hoofdstuk lijkt er iets over de aarde te komen als een kosmische ramp: 

“En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vruchten afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken en steenrotsen der bergen; En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en wie kan bestaan?” (verzen 12-17)

Hier wordt in het oud-Hollandse dialect ons een oordeel getoond waarbij o.a. “de sterren des hemels” op de aarde vallen. De gevolgen zullen zo vreselijk zijn dat daardoor de bergen en landen van hun plaats zullen worden bewogen! En dit zal “de koningen der aarde” en andere machthebbers (die we nu als premiers, presidenten etc. zouden noemen) samen met de volken een goed heenkomen zoeken vanwege het grote geweld en chaos die dit kosmisch oordeel met zich mee zal brengen. Ook zullen zij doorhebben dat het hier om een oordeel Gods gaat daar zij de bergen en rotsen als het ware smeken het te beschermen tegen de toorn des Almachtigen! Waar het hier nu om gaat, zijn die sterren des hemels die op de aarde zullen vallen als dit oordeel eenmaal plaats zal hebben. Laten we nu eens aannemen dat een deel van die sterren werkelijk planeten zijn (waarvan er grote zouden zijn dan de aarde zelf is), dan wéten we dat mocht er vandaag of morgen een groot stuk van laten we zeggen de planeet Saturnus afbreken en in een botsingkoers met de aarde zou komen te liggen. Dan hoeft niemand te vertellen wat er dan zou gebeuren; door dat geweldige stuk zou de aarde grotendeels zo niet geheel verwoest zijn; de aarde zou dan in de vorm van verschillende brokstukken door het heelal dwarrelen en de mensheid zou dan niet meer zijn. Maar dat is níet wat we lezen in het net geciteerde deel van Openbaring 6! Daar lezen we dat de sterren des hemels op de aarde vallen, waarna de machtigen der aarde een goed heenkomen zullen zoeken. Hetgeen dan ook betekent dat die sterren veel kleiner zijn. Hoewel die veel grote schade aan zullen richten zal de wereld hier niet door worden vernietigd. Zouden die sterren nu van die grote planeten zijn, dan zou de eerste ster die de aarde zou treffen, er al voor gezorgd hebben dat die vernietigd zou worden. Maar zoals al uit de context van de rest van de geciteerde verzen al blijkt, gebeurt dit niet! Conclusie: de sterren zijn veel kleiner en staan veel dichter bij de aarde dan ons geleerd is zoals uit de laatstgenoemde videos al blijkt! En zo zien we dat de Bijbel en de wáre wetenschap (en niet de gevestigde wetenschap!), met elkaar in overeenstemming zijn! 

 

Genesis 1:6-8 & Ezechiël 1:22-26. 

 

In Genesis 1:6-8 hebben we gelezen dat God de hemel ofwel het firmament schiep:

“En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo”. 

Nu gaan we met dit bijbels gegeven naar het boek, Ezechiël. In het eerste hoofdstuk van dit boek, lezen we dat God aan de profeet verschijnt wanneer die zich aan de rivier, de Chebar, bevindt. (Ezechiël 1:1-21) Dan lezen we het volgende:

“En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop; den een aan den ander; ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heirlegers; als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden. En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde. En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom. Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak”. (verzen 22-28)

Als we de verzen van zowel Genesis 1:6-8 met de verzen uit Ezechiël 1 vergelijken en bestuderen, zien we dat de plaats boven het uitspansel de woning en verblijfplaats van God is. En in Job 37:18 lazen we dat de hemelen “vast zijn als een gegoten spiegel”, wat erop duidt dat we hier met een soort van hard en tastbaar materiaal te maken hebben. En dit is zoals gezegd, de dome (koepel) over de aarde. Dus is de woonplaats van God boven de dome (het uitspansel) en de wateren die zich boven die “koepel bevinden. Het is daar waar de “troon van God” staat. Wat Ezechiël te zien kreeg, was een soort van aanschouwelijk onderwijs over hoe het wérkelijk met het universum in elkaar zit: de aarde binnen een dome hetgeen een afgesloten ruimte inpliceert! En dit brengt ons tot het volgende onderwerp nl. dat van een uitdijend heelal wat zich steeds maar vérder uitbreidt. 

is (76)
http://www.teachinghearts.org

Een “Uitdijend Heelal”? 

 

Een ander met een bolle aarde gerelateerd onderwerp is dat het heelal zich vanaf het begin maar steeds vérder uitgedijd zou hebben en dat dit nu zo maar doorgaat. Maar ís dit ook wel zo? Is het heelal wel zo reusachtig groot en stáán de sterren ook miljoenen lichtjaren van ons verwijderd? Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is echter eerder aan te nemen dat dit alles níet zo is, daar de aarde besloten ligt in een gesloten ruimte die afgebakend is door de dome, de koepel, het uitspansel wat God geschapen heeft. En bínnen die dome bevinden er zich de aarde, zon, maan en sterren. En bóven die dome en de wateren die er zich weer daarbóven bevinden, is de troon en verblijfplaats van God! Hóe groot (en hoog) die dome ook is, weten we niet, maar van een steeds maar uitdijend heelal tot in onze tijd en daarna, kan echter geen sprake zijn!

 

Het Oude Babylon: Wieg van de Kabbalah & de Heliocentrische Theorie. 

 

Zover we weten, komt de beschrijving van God Die boven de dome en de wateren daarboven op Zijn troon zit, slechts voor in Ezechiël 1. Maar … waarom nu slecht dáár? Wel, zoals we gelezen hebben bevond Ezechiël zich tijdens de verschijning van God bij de rivier, de Chebar. En dit was een van de rivieren in het oude Babylon. Ook wordt dan duidelijk dat de profeet zich op dat moment onder de Joodse ballingen in Babylon bevond. Het is nu een vaststaand feit dat het oude Babylon tevens de wieg was voor de Kabbalah (deel van de Talmud. En wat intussen ook al enige tijd duidelijk blijkt te zijn, is dat Babylon ook de wieg, de “bron” van de Heliocentrische theorie is! Het is vandaar dat de theorie van een bollende, draaiende aarde en de zon, maan en sterren als “planeten” (waarvan sommigen al of niet door “buitenaards leven” bewoond zouden kunnen zijn!), vandaan komt! En dat zowel de aarde als de “planeten” rondom de zon zouden draaien. En geloof het of niet, sommige heliocentristische geleerden uit het verleden waren wáre en enthousiaste Kabbalisten! Enkelen van hen warenPythagoras en Newton:

“Pythagoras was een van de opmerkelijke mannen van zijn dagen; hij was niet slechts geleerd in de gewone zin en zijn tijd vooruit, maar hij was een Kabbalist van de hoogste orde. Hij was naar verluidt, door Daniël en Ezechiël ingewijd in de Goddelijke Geheimen der Natuur”.

“Pythagoras meende dat de Zon het centrum van het zonnestelsel is, waar al de planeten omheen draaien, dat de sterren zonnen zijn zoals de onze, ieder het centrum van een stelsel, dat de aarde jaarlijks rond de zon en dagelijks om haar as draait, ; dat de planeten bewoond zijnen dat die en de aarde altijd in regelmatige orde ronddraaien…” 

“Het was hem onder de meest bindende verplichting van geheimhouding nooit toegestaan openlijk te verklaren van wat hij wist en geloofde, maar leerde zijn naaste pupillen al de wonderen van zijn filosofie. Het was Pythagoras verboden deze kennis te verspreiden omdat hiermee de wet van aantrekkingskracht en afstoting onthuld zou worden. Meer dan een millennium later werd Newton tot de ontdekking van deze krachten geleid door zijn studies van de Kabbalah”. 

is (78)
gnosticteachings.org

Wat we hier lezen, is dat Pythagoras zijn kennis over de zon, de aarde en de planeten wel verspreidde, maar dat het hem verboden was, de bron (de Kabbalah) hiervan aan zijn aanhangers te onthullen; vandaar die strenge zwijgeed die hij opgelegd had gekregen! En waar haalde op zijn beurt Newton zijn theorie over de zwaartekracht en afstoting vandaan? Juist, uit diezélfde Kabbalah! zie https://www.alchemylab.com/jewish_alchemy.htm En nu wordt het misschien duidelijk waaróm God op de boven beschreven wijze destijds aan Ezechiël verscheen; de Joodse ballingen die samen al met Ezechiël in Babylon verbleven, zouden misschien beïnvloed kunnen worden door het Babylonische heliocentrische model; door Zich op deze wijze aan Ezechiël te vertonen, wilde God dit verhinderen door de profeet op deze wijze duidelijk te maken dat, “zo zit het met de aarde, de dome over de aarde, de zon, maan sterren etc. in elkaar. Hecht geen geloof aan het Babylonisch heliocentrisch model!” Zo zal God het wel niet tot Ezechiël hebben gezegd, maar dit is wél wat Hij bedoelde te zeggen! Maar zoals we nu allemaal weten, is de Babylonisch-Kabbalistische heliocentrische theorie door de gevestigde astronomie en ruimtevaartorganisaties zoals o. a. NASA en ESA intussen reeds lang geaccepteerd als een “wetenschappeljk feit”. Maar zoals hier te zien is, is die theorie slechts niet meer dan een heidense, Kabbalistische religie! Maar op de aangegeven website lezen we nóg iets:

“De symbolen van de Vrijmetselarij zijn Kabbalistisch” (van aard.), “en waren bekend aan de alchemisten Zoroaster, Pythagoras, Appolonius, Raymond Lully, Cornelius Agrippa, Fludd, Boehme, en anderen”. 

Hier wordt ook de connectie tussen deze heliocentrische geleerden en de Vrijmetselarij duidelijk; al die geleerden die in het verleden het heliocentrische model aanhingen, waren Vrijmetselaars! En onder hen die dit niet geweest mochten zijn, zijn die er toch zéker sterk door beïnvoed! Verder worden er op die site Kabbalistische verklaringen over de zon, maan en sterren en andere hiermee gerelateerde zaken gegeven. Ok wordt er beweerd dat de Kabbalah in overeenstemming zou zijn met de Bijbel. Maar laten we ons wat dit laatste betreft, beslist niet misleiden: De Bijbel (zowel het Oude als Nieuwe Testament), heeft niets uit te staan met de occulte Kabbalah! 

 

Pythagoras niet de “Vader” van het Heliocentrisme. 

 

Zoals we gezien hebben, blijkt uit verschillende dingen dat Pythagoras een wáre ingewijde in de Kabbalah geweest en daarom ook een vooraanstaande Kabbalist was. Nochtans was hij hier echter niet de “vader” of het meesterbrein van het heliocentrisme:

“Pythagoras was de eerste persoon die met de idee van de circulerende baan van bolronde planeten rond een centraal vuur kwam. Naar verluidt, zou hij er een tegen-aarde aan hebben toegevoegd om zo tot tien in een baan draaiende planeten (inclusief de zon) te komen. Jose Wudka beweert dat de tegen-aarde eraan toegevoegd was, om zo de verduisteringen te verklaren en omdat het getal 10 door de heidense filosofen heilig werd geacht. Het is niet toevallig dat de tien in een baan draaiende hemelbollen overeenkomen met de tien bolronde sefirot van de Joods-Kabbalistische god, Ein Sof”. 

“De Joodse Ecyclopedie bestempelt enkele van de Kabbalistische filosofiën als Pythagoreaans. Zowel het Pythagoreaanse occultisme als de Kabbalah vloeiden voort vanuit de Babylonische mystiek. De Joodse Ecyclopedie beweert dat de Gnostiek Joods van aard was, en van “Chaldeeuwse [i.e. Babylonische] oorsprong” is. Dit wijst erop dan de Gnostiek haar oorsprong vindt bij de Joden. De Kabbalah is de geschreven herinnering aan de mystiek die door de Joden gedurende hun Babylonische Ballingschap oevrgenomen werd. Het woord “Pythagoreaans” is en bijvoegelijk naamwoord en schijnt in de Joodse Ecyclopedie gebruikt te zijn om er de aard van de doctrines in de Kabbalah mee te identificeren. Het kan zeker niet betekenen dat de Kabbalah van Pythagoras uitvloeide omdat de Joden eerst in of rond 597 v. Chr. gevoerd werden, wat circa 27 jaar, vóór Pythagoras geboren werd, was. In of rond 538 v. Chr. werden de Joden weer uit hun Babylonische Ballingschap vrijgelaten. http://www.granddesignexposed.com/flat/truth/html

 

De Joods-Kabbalistische God, Ein Sof: het Serpent, de God der Talmudisch-Kabbalistische Joden. 

 

Wat we hier nu in verband met Ein Sof, de vreemde en duistere “God” der Talmudische Joden mee zullen delen, heeft hier betrekking op díe Joden die de Ein Sof ook als hun “God” beschouwen. Dus dient hier dan ook het volgende aan te worden toegevoegd: Talloze lieve en innemende Joodse medemensen onder ons, zijn hier totaal onbekend mee; zij wéten eenvoudig niet (zoals dit eveneens met de talloze niet-Joden het geval is), dat er kwaadaardige Joden zijn, die er een absoluut geloof in een dergelijke “God” op nahouden! Het gaat hier dan ook niet om “dé Joden”, maar om Talmudisch-Kabbalistische Joden. Dit nu gezegd hebbende, gaan we voort met mee te delen, dat de “God”, Ein Sof, door de Kabbalistisch-Talmudische Joden ook wordt beschouwd als het Serpent, de zgn. “heilige slang”. En het is Texe Marrs, die al vele jaren onderzoek en navorsingen heeft gedaan naar de wáre aard van dit Talmudisch-Kabbalistisch geloof, ons meedeelt, wát de Talmudische Joden nu precies geloven; hij citeert o. a. rabbijn Joel Bakst, die destijds in 2007 in een artikel meedeelde dat “Het oorspronkelijke Heilige Serpent” is de “bron van het hoogste goed”. De leer dat het serpent met zich een “verborgen licht” mee zal brengen, zo deelt Bakst verder mee, is eigenlijk een “kronkelende energie” wat ertoe is bestemd de mens tot goddelijkheid te brengen. Rabbijn Bakst vertelde in zijn artikel verder dat deze leer een onderdeel is van de Joodse Kabbalah, en dat die voor het eerst besproken werd aan het Kabbalistisch onderwijsinstituut, waarvan een van de meest vermaarde en geleerde rabbijnen, de Gaon van Vilna, er de stichter van was. Texe Marrs schrijft dan dat het “Heilig Serpent” de binnenste kern vormt van de Joodse eschatologie (eindtijdleer.) En,

“Hij bevindt zich met betrekking tot de eindtijd wanneer verwacht wordt dat de Joden triomferende koningen op aarde zullen zijn, in het cetrum van de leerstelingen van het Jodendom. Voor de Joden zal dit een zeer gelukkig tijdperk zijn en de komst hiervan wordt soms gevierd doordat er nieuwjaarkaarten met “Gelukkig Nieuwjaar” worden verstuurd met een beeltenis van de Oroboros, een gigantische slang, die de planeet aarde omcirkeld en omhelst.

Het zou dan ook duidelijk moeten zijn, waarom Joden deze dingen tijdens alledaagse gesprekken zelden of nooit verklaren. Zij zijn natuurlijk bezorgd vanwege de verschrikkingen van de leerstellingen van hun leiders over het Heilig Serpent en hoe de heidenen” (niet-Joden) “op dergelijke bizarre en goddeloze leerstellingen zullen reageren.

De gemiddelde christelijke voorganger of prediker weet absoluut niets over het Heilig Serpent of van de andere krankzinnige leerstellingen van de Kabbalah en de Talmud. Hij of zij gelooft slechts dat de Joden de God, Jehovah, de IK BEN van het Oude Testament aanbidden.

Eigenlijk is de hoge “God” van de Joden Jehovah helemaal niet, maar genaamd wordt, “Ein Sof”, en de Joden aanbidden noch vereren deze mysterieuze onuitsprekelijke “God”. In plaats daarvan bidden zij tot een van de vele goden of godinnen van de Boom des Levens, of direct tot Satan of Lucifer”. http://www.texemarrs.com/072016/holy_serpent_of_jews.htm

9781930004023_p0_v1_s192x300
https://www.barnesandnoble.com

Texe schrijft hier o. a. dat de “God” der Talmudische Joden een “onuitsprekelijke “God” is. En dit betekent dat deze Joden de naam van God nooit voluit zullen spreken; om die reden spreken zij die dan uit als “G’d”. In zijn boek, “Feast of the Beast” (RiverCrest Publishing) 2017, deelt Texe mee dat al de Joodse denominaties leren dat het verkeerd en zondig is, de naam van God uit te spreken. Als zij over hem spreken, noemen de Joden hem “shmo”, “G’d” of “Hashem”. Deze “God”, de “Ein Sof”, is echter een “God” met wie men niet communiceren noch tot hem bidden kan; hij is dan eigenlijk ook een “verborgen godheid”, die zich van de wereld teruggetrokken heeft. Hij zendt echter wél “lichtstralen” uit die “heilig” zijn en die zowel als goden en godinnen functioneren; aangezien de Talmudische Joden hun “Ein Sof” niet met hun gebeden kunnen bereiken, bidden die in plaats daarvan tot deze “goden” en “godinnen”. Aangezien de “Ein Sof” niet kan worden geliefd, zelf geen liefde geeft en ook geen gevoelens heeft, zullen en kunnen de Talmudische Joden dan ook nooit tot hem bidden voor anderen. Met de wáre God der Christenen, is dit echter ánders. (zie blz. 35-37) Op blz. 39 deelt Texe mee dat het “Heilige Serpent, de “Ein Sof”, zich in een bodemloze put bevindt, waaruit die zich tracht te bevrijden. Eenmaal vrij, zal die zich als de “Joodse Messias” openbaren en het Joodse volk tot goddelijkheid voeren. En in verband hiermee, worden we eraan herinnerd, wat de profeet, Jesaja, hier lang geleden over gezegd had …

 

De Hoogmoed en Val van Lucifer (Later Satan.) 

 

Jesaja was zoals bekend zal zijn, de profeet, die verschillende profetieën over de komst van de wáre Messias, Christus Jezus uitgesproken had, die allemaal vervuld zijn geworden. (Jesaja 52:13-15 en hoofdstuk 53 bijvoorbeeld.) Hij sprak echter ook over de val van een van de op God na, machtigste hemelwezens die vanwege zijn hoogmoed uit de gelederen der engelen Gods werd verstoten en uit de hemel geworpen werd:

“Hoe zijt gij van de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijt gij, die de naties verzwakte, nedergeveld ter aarde! Want gij hebt in uw hart gezegd, Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen, ik zal eveeens op de berg der vergadering aan de zijden van het noorden zitten: Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken; Ik zal de Allerhoogste gelijk zijn. Toch zult gij neergehaald worden naar de hel, tot de zijden van de put”. (Jesaja 14:12-15, KJV)

En nu weten we wie het serpent, de Hashem en de “Ein Sof” is: niemand minder dan Lucifer die later vanwege zijn val als “Satan” bekend zou worden! En volgens de Joodse Kabbalah bevindt hij zich nu in een “bodemloze put”. Eens, lang geleden, wist hij onze eerste voorouders, Adam en Eva, zover te krijgen, dat zij het gebod van God om niet van de vrucht van de Boom des Levens in de Hof van Eden (niet te verwarren met de Kabbalistsiche “boom des levens”), overtreden zouden; Satan beloofde hen indien zij dit zouden doen, zij als goden, aan God gelijk, zouden worden en hun ogen hiervoor zouden worden geopend. (Genesis 3:1-5) Met andere woorden: Adam en Eva zouden zélf “God” zijn! In het verslag wat daarna komt (verzen 6-19), lezen we echter dat het voor hen echter ánders uitpakte. Hun ogen wérden ook geopend, maar zij waren hiermee echter geen goden geworden; integendeel, voortaan moesten zij de aardbodem met moeite bewerken wilde die de vrucht voor hen voortbrengen en zou Eva voortaan met moeite en pijn kinderen baren. Veel later had Satan ook de Farizeeën weten te overtuigen dat die goden konden worden, en ook zíj hebben van de “verboden vrucht” gegeten. En zowel zij als hun latere geestelijke Joodse telgen, de Talmudische Joden, meenden (en menen) nu, dat zij waarlijk “goden”, ja aan God gelijk zijn, zoals dit in de Talmud ook tot uiting komt wat hun relatie met de “inferieure “Goyim” aangaat! En om dit eens verder uit te breiden: het zijn dan ook de “Ein Sof”/Lucifer/Satan en de Talmudische Joden die ons de heliocentrische visie die, zoals we gezien hebben uit het oude Babylon afkomstig is en later door Pythagoras vérder zou worden verspreid waarna Copernicus, Kepler en vele anderen die weer vérder zouden verspreiden, opgedrongen hebben!  Hier is een video waar Texe nog veel meer over de Kabbalah te zeggen heeft: https:www.youtube.com/watch?v=Zr_gZoCgl5U (“TEXE MARRS – The Kabbalah – Foundation for Satanism, Theosophy, Freemasonry, Mormonism, Judaism”) Zoals de titel al aangeeft, worden er naast het Judaïsme ook ándere religies besproken die vanuit de Kabbalah zijn voortgekomen. En op deze video bespreekt Texe zijn al aangegeven boek, “Feast of the Beast”. https://www.youtube.com/watch?v=CDAVxwQVOD4 (“TEXE MARRS – FEAST OF THE BEAST – 2-25-17”)

is (79)
http://www.redicecreations.com

De afstand van de Zon Vanaf de Aarde: Verschillende Heliocentrische Geleerden Die Ieder Hun Eigen Berekening Hadden. 

 

Zoals we gezien hebben, waren de heliocentristen van het verleden (of in ieder geval de meerderheid daarvan), Vrijmetselaars. Wat later echter ook duidelijk werd, was dat verschillende van deze geleerden zo ieder hun eigen berekening hadden, waar het de afstand van de zon vanaf de aarde aangaat; en die gaven hier de volgende berekiningen over:

Nicolaus Copernicus: 3.391.200 mijl.

Johannes Kepler: 12.276.800 mijl.

Benjamin Martin: Tussen 81 en 82 miljoen mijl.

Thomas Dilworth: 93.726.900 mijl. 

John Hind: 95.298.260 mijl. 

Benjamin Gould: Meer dan 96 miljoen mijl.

Christian Mayer: Meer dan 104 miljoen mijl. 

En de al genoemde Issac Newton maakte het in zijn tijd duidelijk wát hij precies over de (volgens hem) juiste afstand van de zon vanaf de aarde dacht; hij deelde destijds mee dat het of het nu 28 of 54 miljoen mijl was, dit niets uitmaakte; beide berekeningen waren juist! (“The Flat-Earth Conspiracy” by Eric Dubay (zelf uitgegeven) 2014, blz. 87)

Dit is natuurlijk zowel verbazingwekkend als het bizar is; zeven verschillende heliocentristische geleerden die ieder hun éigen berekeningen over de afstand van de zon vanaf de aarde hadden! En hoezeer hun berekeningen van elkaar ook verschilden, die waren allemaal absoluut waar! Maar dit kan natuurlijk nooit het geval geweest zijn; er kan slechts één berekening de juiste berekening zijn. En zover bekend: geen enkele van deze wetenschappers had destijds een Gemini V of Apollo 11 (of wát voor Lunar dan ook) tot hun beschikking waarmee zij tot die berekeningen hadden kunnen komen! En ook dit is weer eens temeer een bewijs dat de heliocentrische theorie dan ook vandaag nog slechts een theorie en géén bewezen wetenschappelijk feit is; zoals gezegd, is die theorie niet meer dan een heidense Kabbalistische religie! 

 

De Geestelijke Vader van de “Grote Big Bang”: de Orthodoxe-Joodse Rabbijn Moshe Ben Nachman (Nachmanides.) 

 

Een van de theorieën rondom het heliocentrisch model die ook nu de ronde doen (en als “wetenschappelijk feit” intussen volkomen geaccepteerd is), is de zgn. grote “Big Bang”. Deze theorie heeft het dat er vele miljoenen jaren geleden een “Big Bang” had plaatsgehad, waardoor het heelal zoals we dit nu kennen, ontstaan zou zijn. En die theorie gaat als volgt; meer dan vijftien miljard jaar geleden, was het heelal iets wat niet van fysieke aard, ontstoffelijk en dus niet tastbaar zou zijn. Tevens was dit universum niet groter dan een mosterdzaad. Op een bepaald moment zou dit “mosterdzaad” zich op de een of andere wijze in materie hebben getransformeerd en tijdens dit transformatieproces bereikte de geconcentreerde materie op een moment een punt waarop die zich plotseling geweldig uitbreidde en uitdijdde. Het gevolg was uiteidelijk het universum zoals we dit vandaag de dag zien maar dan geavanceerd en ontwikkeld. En wat dat uitdijen betreft, dit heelal dijt volgens de theorie nog altijd uit. Maar waar komt deze vreemde theorie nu precies vandaan; wat (of wie) is er de oorsprong van? Deze theorie is terug te voeren tot een vooraanstaande rabbijn, die van 1194 tot (in) 1270 AD leefde; zij  naam: Moshe Ben Nachman (ook wel Nachmanides.) Nachmanides had in zijn doctrines de leerstellingen derKabbalah opgenomen en het is daar waar de “Big Bang”-theorie vandaan komt! Dat deze theorie later als “wetenschappelijk feit” zou worden geaccepteerd door de gevestigde astronomische wetenschap, is mede te danken aan Isaac Luria, die van 1543 tot (in) 1572 leefde; door de huidige Joods-Sabbateaanse Kabbalist, Yalov Leib HakoHain, wordt Luria als “de grootste Kabbalist van zijn tijd” beschouwd. HakoHain zei verder dat de “Big Bang”-theorie van Luria gebaseerd was op het Oude Testament en de Zohar. En tenslotte zei hij dat de kosmogonie van een 16e-eeuwse Kabbalist vierhonderd jaar later letterlijk bevestigd werd door de moderne wetenschap.

is (80)
ste.india.com

De Zes Scheppingsdagen In Genesis 1: Geen Dagen Maar (Miljoenen) Jaren. 

 

Een andere theorie die met de “Big Bang:-theorie gepaard gaat, heeft het dat de zes scheppingsdagen zoals we die in Genesis 1 lezen, geen zes letterlijke dagen, doch vele mijoenen jaren zouden zijn. Elke “dag” zou dan een tijdperk van miljoenen jaren zijn waarin de schepping zeer geleidelijk zou zijn ontstaan. Ook deze doctrine is afkomstig uit de Kabbalah. Dr. Gerald Schroeder, een Joods-orthodoxe natuurkundige, is dit ook van mening, maar … hij meent tegelijkertijd dat ook het scheppingsverslag ven zes letterlijke dagen in Genesis 1 waar kan zijn, want, “beide zijn correct”. Wat de zeer geleidelijke ontwikkeling van het universum gedurende de 15 miljard jaar betreft, gaat Dr, Schoeder echter louter op religieuze Joodse geschriften af. (zie voor deze en meer gegevens, “The Greatest Lie on Earth. Proof That Our World Is Not a Moving Globe”, by Edward Hendrie (Great Mountain Publishing) 2016, blz. 347-352) Wat Dr, Schroeder nu beweerde nl. dat zowel de geleidelijke ontwikkeling van de schepping in “dagen” van miljoenen jaren én dat het scheppingsverslag in Genesis 1 in zes letterlijke dagen beide juist zouden zijn, is uiteraard onmogelijk! Nochtans wordt hier en daar in bepaalde kerkelijke kringen geloofd dat die dagen in Genesis 1 miljoenen jaren zouden zijn; deze theorie is hier bekend als de “dag-tijdperktheorie”. Sommige “creationisten” (zoals degenen die in een goddelijk ontwerp van het universum geloven genoemd worden) hebben deze doctrine inmiddels aanvaard:

“Deze creationisten accepteren de bevindingen van de moderne geologie en kosmologie ten aanzien van de hoge ouderdom van de hoge ouderdom van het heelal (ca. 13.8 miljard jaar) en de aarde (4.6. miljard miljard jaar) en van de opvolging van het fossielenbestand, maar wijzen macro evolutie af. Deze visie wordt o. a. uitgedragen door Reasons to Believe, Answers in  Creation, en Stichting Creaton in Nederland. Er zijn verschillende stromingen binnen het oude-aarde creationisme

• De dag-Tijdperk Theorie stelt dat dat de Bijbelse scheppingsdagen miljoenen jaren duurden en niet 24 uur. Wordt o. a. verdedigd door de astronoom Hugh Ross van Reasons to Believe. Afgezien van de interpretatie van de scheppingsdagen als perioden van vele miljoenen (of zelfs miljarden) jaren probeert hij zo dicht mogelijk bij een letterlijke lezing van Genesis 1-11 te blijven en tegelijk rekening te houden met onmiskenbare aanwijzingen voor een oude kosmos/aarde. Op de uitleg van de scheppingsdagen als enorme perioden is van verschillende kanten kritiek gekomen. Bijbeluitleggers voeren aan dat het Hebreeuwse woord voor ‘dag’ (yom) zich hier niet voor leent. Evolutiebiologen maar ook jonge- aarde creationisten voeren aan dat het (verontstelde) evolutieproces niet past in de volgorde die Genesis 1 schetst”. http://www.st-impact.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=176&ltemid=218

Maar door verschillende Bijbelverklaarders wordt dit tegengesproken doordat het woord yom voor “dag” zich hier niet zou voor lenen. Er is echter een bétere en veel handiger wijze om die dag-Tijdperk-Theorie te weerleggen en daarvoor gaan we naar het bijbelboek, Exodus. 

 

Het Bijbelboek Exodus: de Tien Geboden: het Zesde Gebod. 

 

In het tweede bijbelboek, Exodus, lezen we dat Mozes door God Die dan inmiddels met groot machtsvertoon op de berg, de Sinaï, neergedaald is, door Hem naar boven, op de berg geroepen wordt. Voordat dit gebeurde, kreeg Mozes opdracht van God het volk Israël te heiligen en het ernstig te waarschuwen, niet tot de berg op te klimmen. (Exodus 19) In de daaropvolgende hoofdstukken is te lezen dat zowel Mozes zelf als heel het volk vele wetten moet accepteren om Gods volk te kunnen zijn. In hoofdstuk 20 lezen we dat Mozes de Tien Geboden opgedragen krijgt. Eén van die geboden (het zesde), luidt als volgt:

“Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, , en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven”. (Exodus 20:8-11)

God had zowel de hemel als de wereld en al wat die bevat, in zes dagen geschapen. Op die dagen konden de oude Israëlieten gewoon al hun werkzaamheden verrichten die verricht moesten worden. Met de zevende dag was het echter anders gesteld; op die dag die door God geheiligd was, mocht er letterlijk niemand van de Israëlieten zelf, hun dienaars noch dienaressen, noch de vreemdeling die zich onder hen bevond, op die dag geen enkele vorm van werk verrichten. Zelfs het vee mocht op die dag niet worden gebruikt om er bijvoorbeeld land mee te bewerken! Nu, als we er nu van uitgaan dat die dagen zes letterlijke scheppingsdagen zijn (hetgeen de Bijbel ook leert!), dan is het -uiteraard- te begrijpen dat de Israëlieten op de zevende dag (de sabbatdag) niets aan werk mochten verrichten; het voedsel (wat op die sabbatdag ook niet bereid mocht worden (daar ook dit het “verrichten van werk” was), zou dan een dag daarvóór bereid moeten zijn zodat de Israëlieten ook op die dag te eten zouden hebben. Gaan we echter naar de theorie die leert dat die zes dagen eigenlijk miljoenen jaren zouden zijn geweest, dan loopt die stuk op nu net dit ene zesde gebod; want niet alleen die zes dagen zouden dan miljoenen jaren geduurd moeten hebben, maar ook die zevende sabbatdag zou minstens vele miljoenen jaren hebben beslaan! En dat kán natuurlijk helemaal niet! Zouden de oude Israëlieten dan in al die miljoenen jaren van die zevende sabbatdag dan geen enkel werk hebben verricht? Deze vraag alleen maar te stellen op zich is al volkomen onmogelijk, ja, eigenlijk waanzinnig! Want dat kán natuurlijk helemaal niet! Maar we hopen dat u begrijpt wat we bedoelen: net zoals die sabbatdag slechts één dag in de week besloeg, zo zijn ook die overige zes dagen in letterlijk zes dagen geschapen! Aldus is de Joods-Kabbalistische Dag-Tijdperk Theorie voorgoed naar het Dag-Tijdperk der (Joodse) Fabelen (Titus 1:10) verwezen!

is (81)
http://www.mlinqs.net

De NASA & de Kabbalah.

 

We hebben hierboven al iets gezegd over de  National Aeronautics and Space Administration ofwel de NASA. Het is dit ruimtevaartinstituut wat verantwoordelijk was voor de vluchten van ruimtecapsules zoals o. a. de Apollo 11 (juli 1969). Er is echter ook een verband tussen de NASA en de Kabbalah; het was de fysicus, Dr. Michio Kaku, die eens duidelijk maakte, waar de hedendaagse, moderne wetenschappen (waaronder hij zonder twijfel tevens de astronomische wetenschappen bedoeld zal hebben), op zijn gebaseerd:

“Ik ben eerder onder de indruk van het feit dat vele mysteries van de moderne wetenschap weerspiegeld worden in de Kabbalah”. 

En hiermee maakte deze geleerde duidelijk dat de moderne wetenschappen eigenlijk geen wáre wetenschappen in de juiste zin van het woord, doch eerder Kabbalistisch van aard zijn, niet meer dan een heidense religie dus. Ne NASA, die officieel een ruimtevaartinstelling zou zijn, heeft echter een zeer sinistere en occulte geschiedenis. Hier is een video waar dit wordt uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=hpucg6Pu5o0&feature=youtu.be (“AEON of HORUS: The Occult History of NASA”) De video begint met een deel van de befaamde toespraak van wijlen president, John Fitzgerald Kennedy (JFK) in begin jaren ’60 waarin hij aankondigde dat Amerika spoedig de eerste mensen op de maan zou zetten. In tegenstelling met wat we denken nl. dat de moderne wetenschap bewezen zou hebben dat de Kaballistische theorieën op waarheid zouden berusten, is het juist andersom: Heel de moderne wetenschap betreffende het heelal, de aarde, sterren etc. is eigenlijk gefundeerd op de Kabbalah. Dus is het geloof in deze theorieën dan ook slechts het geloof in  een heidense religie! Talloze ruimtewetenschappers zijn hier echter niet van op de hoogte en weten dan ook niet dat zij in hun onwetendheid tot nu toe een religieuze mythe hebben bestudeerd en verkondigd! Het zijn echter de genoemde geleerde, Dr Michio Kaku (en anderen) die weten dat de bron van hun wetenschappelijke overtuiging de Kabbalah is; zij zijn er echter van overtuigd dat die op waarheid berust!

is (83)
http://www.hyperhistory.com

De Heliocentrische Theorie: de Gevolgen. 

 

Voordat we zullen eindigen, zouden we ons af moeten vragen: wat zijn  nu de gevolgen, de resulaten, van de Heliocentrische Theorie? Die zijn o. a. dat 1: De aarde met de mensheid en alles wat er nog verder op verbijft, verdwijnt als centrum van God’s schepping uit het beeld; het is de zon, die dan het middelpunt waar de planeten dan omheen draaien en de aarde is dan niet meer dan een van de vele sterren (waarvan een deel ervan al of niet bewoond zou kunnen zijn.) 2: hiermee wordt tevens de evolutietheorie mee gevoed die leer dat er geen Schepper zou zijn die de aarde met alles erop geschapen heeft. En die heeft dan weer tot gevolg dat het de mens is, die eigenlijk de som aller dingen is. Voeg er daarnaast aan toe dat er dan ook geen absolute normen en waarden zouden zijn waaraan de mens zich dient te houden,  dan is het de mens zélf, die bepaalt wát nu goed of slecht is. Of beter de mens met macht over anderen! En we hebben in het verleden gezien, waar dit toe heeft geleid: Adolf Hitler, Josef Stalin, waren fervent aanhangers van de evolutietheorie! En dit bracht tevens met zich mee, dat het zíj waren, die voor de massa’s besloten hadden, wát nu goed of slecht voor hen was. Stalin bijvoorbeeld, was verantwoordelijk voor de grootste genocides die de wereld tot nog toe gezien heeft! Waarom? Omdat hij als absolute heerser over Sovjet-Rusland besloten had dat die om bepaalde redenen noodzakelijk waren. En als “God” (zoals hij zichzelf beschouwd zal hebben) was hij een van de grootste massamoordenaars van de 20e eeuw. Hij had zijn eigen normen en waarden bepaald en die ook op gruwelijke wijze in praktijk gebracht! Verder leidt dit ertoe dat de mens eigenlijk niet zo van betekenis zou zijn; we zijn immers allemaal het product van een “toeval” en aangezien er geen Schepper zou zijn, zijn we ook niet naar de gelijkenis van God geschapen zoals de Bijbel echter wél leert. Volgens de Bijbel onderscheidt de mens zich van het dier in deze dat die op rationele wijze zijn éigen besluiten kan nemen, iets wat het dier wat eenvoudigweg op z ’n instinct leeft, niet kan. Volgens de evolutietheorie zou de mens het “meest ontwikkelde dier onder de overige dieren” zijn. En wat de gevolgen hiervan zijn, hebben we hierboven in het kort al uitgelegd betreffende Josef Stalin. Nee, de eerste mensen (Adam en Eva) werden direct geschapen door God:

“En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt!” (Genesis 1:26-28)

Adam en Eva, onze eerste verre voorouders, werden door God zoals gezegd, direct geschapen. De geslachten die na hen kwamen, werden niet direct geschapen maar werden uit hen geboren. En dit wil dan natuurlijk zeggen dat wij indirect “geschapen” zijn. En dat zowel onze voorouders als wijzelf geschapen zijn naar het “beeld van God”, wil niet zeggen dat we er hetzelfde als God uit zouden zien. Het wil zeggen dat wij net als God, een intellect, het vermogen hebben om redelijk te zijn en om een redelijk onderschiedingsvermogen te hebben, waarmee we op redelijke wijze vast kunnen stellen of iets dan wél of níet waar is. Door dit redelijke onderscheidingsvermogen uit te schakelen door meteen te verkondigen dat een theorie (zoals die van een (ovaal)-platte aarde bijvoorbeeld!) dat die helemaal niet waar zou zijn, geeft men hier voeding aan de evolutietheorie! Dit zijn enkele gevolgen van de Heliocentrische Theorie. 

is (84)
http://www.genesis.bible.com

Epiloog. 

 

Wat we hierboven allemaal hebben besproken, zullen we nooit via de gevestigde media en pers vernemen. En daar waar er dan tóch nog enige aandaacht aan besteed werd, werd het onderwerp over een platte aarde en andere hiermee gerelateerde onderwerpen belachelijk gemaakt. Want hoe kán het toch dat ook intelligente mensen zich voor een dergelijke belachelijke theorie kunnen lenen! Dit kan natuurlijk slechts worden verklaard wanneer men een open en eerlijk debat via de televisie toe zou staan waarmee dit duidelijk zou worden. Toe nu toe is er zover we weten, van een dergelijk debat geen sprake geweest. Even terzijde: dit is ook het geval met de Holocaust! Nu staat het ieder vrij om te geloven wat hij wil; gelooft men in een bolle aarde. Prima, dat is dat zijn overtuiging; gelooft men in een (ovaal)-platte aarde. Ook goed ook dát is zijn overtuiging. Het zou echter goed zijn voor hen (of een deel van hen) die in een bolle door het heelal zwervende aarde geloven), hen die anderszins geloven, niet langer belachelijk zouden maken. Met andere woorden: gebruik je redelijk onderscheidingsvermogen om vast te stellen of iets al dan niet waar zou zijn! En hierbij zullen we besluiten met een grappig verhaal:

Op een dag komt Inneke thuis; zij was er even op uit gegaan om een boodschap te doen in het centrum van de stad. Bert die thuis was gebleven, zag haar binnenkomen. En wát zag zij eruit; haar hele haar door de war, haar kleren verkreukeld. Verbaasd vraagt Bert wat er met haar onderweg gebeurd is; heeft Inneke soms te maken gehad met een aanrijding of zo? Maar Inneke vertelt Bert wát er nu precies gebeurd is: “Ja, ik was slechts even weg. Maar ja, die aarde die met 1000 mijl per uur door het heelal raast, dat gaat altijd zó snel. En moet je eens kijken hoe ik er nu uitzie!” Stomverbaasd zegt Bert, “Vreemd, daar heb ík anders nooit last van gehad; en de overige mensen die ik dan op straat tegenkwam, zagen er ook altijd verzorgd en prima uit”. 

We weten natuulijk allemaal dat dit slechts een melig en onzinnig broodje aapverhaal is; iets dergelijks heeft natuurlijk nooit plaatsgehad! Maar we hopen dat dit enigszins duidelijk zal maken wat we bedoelen: als de aarde wérkelijk door het heelal zou tollen met een dergelijke snelheid, zou dit op z ’n minst voelbaar en waarneembaar moeten zijn. Tot nu toe heeft er zich echter niemand aangemeld die een dergelijke ervaring heeft gehad!

 

Ton Nuiten – Zaterdag 13 Oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s