De Tiende Planeet X (Nibiru); de Ster “Alsem” in Openbaring 8:10-11; Toename UFO-Waarnemingen; Aliens als Demonen; Bijbelstudie over Gebeurtenissen in de Eindtijd (en Meer)

Het  nieuws over de komst was destijds in verschillende publicaties te lezen, en ook het tweemaandelijks tijdschrift, “Frontiers”, besteedde er destijds aandacht aan: de komst van Nibiru, ofwel ‘Planeet X”. En in het januari/februari-nummer van 2003 kwam “Frontiers” met een artikel. (blz. 17-19), getiteld, “Passeert de tiende planeet de aarde in 2003” We hebben het hier over de komst van een mysterieuze ster, Nibiru genaamd.

 

Zecharia Sitchin & Mark Hazlewood. 

 

Hoewel er al  belangstelling voor Nibiru was in de jaren ’70 v.d vorige eeuw dankzij de wetenschapper, Zecharia Sitchin, nam die in de begin van het jaar 2000 toe. Deze Amerikaanse wetenschapper en auteur, had er destijds een boek over geschreven, “The 12th Planet”, waarin hij o.a. schreef dat Nibiru in de eerste helft van 2000 terug zou kunnen keren; (deze planeet zou de aarde in het verleden om de 3660 jaar onze aarde gepaseerd zijn.) En nu zou het dan weer zover zijn; na al die vele, vele jaren, stond Nibiru op het punt dit binnen afzienbare tijd weer te gaan doen. En Mark Hazlewood, had hier op zijn beurt een boek over geschreven, “Blindsided. Planet X Passes In 2003. Earthchanges!” Van zijn hand is dan ook het artikel in de genoemde uitgave van “Frontiers”. En zoals al uit zowel de titel van zowel het artikel als het boek van Hazlewood, blijkt, meende de auteur dat het mogelijk was dat Nibiru in het jaar 2003 de aarde weer zou passeren. In het voorjaar van 2003 zou onze aarde met regelmaat met aardbevingen te maken krijgen terwijl de planeet door ons zonnestelsel zou reizen.

is - 2019-08-20T163018.142
cdn.images.express.co.uk

Nibiru/PLaneet X: De Lekken. 

 

Mark Hazlewood maakte duidelijk dat de bevolking van het bestaan van PLaneet X op de hoogte kwam dankzij ” …lekken van ingewijden, sterrenwachten en het Vaticaan”. Tot dan toe was dit door degenen die de grootste media en de financiële markten in hun macht hadden, verzwegen uit vrees voor paniek en een mogelijke financiële chaos. En in die tijd, zo schreef Hazlawood was er al sprake van “vreemd weer, stormen, vukanische uitbarstingen en seismische activiteit”. In 2000 was een groep van Russische geleerden bijeengekomen vanwege het feit dat Nibiru door een van hun sterenwachten zou zijn ontdekt. Nadat bekend geworden was dat een geleerde op het gebied van de fysica de vergadering van deze Russische wetenschappers had bijgewoond, kwam het persbureau, Reuters, met dit nieuws naar buiten in de vorm van een persbericht, “Probleem 2003”. Hoge ambtenaren van Rusland wensten de vorming van een commissie om deze zaak te kunnen bespreken, daar men verwachtte dat die planeet tot, “een reeks rampen en een enorme bevolkingsafname”, zou leiden. Hazlewood schreef vervolgens het volgende:

“Planeet X is Nibiru, Alsem of het meest vereerde hemellichaam uit de oudheid. Na 3660 jaar zal onze tiende planeet vermoedelijk in het voorjaar van 2003 weer volgens zijn vaste baan langskomen. De gevolgen die Planeet X voor de aarde zal hebben, zijn duidelijk aangetoond in in verslagen uit antieke teksten over mogelijke eerdere passages en middels geologische en archeologische bevindingen die verwijzen naar plotselinge en chaotische veranderingen in het verleden. Ik heb in sterk uiteenlopende bronnen vijftig namen voor Planeet X ontdekt en heb er 34 in mijn boek vermeld”. (blz. 17)

 

Samenzwering ter Verhulling van de Waarheid. 

 

Hazlewood meende dat er in verband met Planeet X een samenzwering op touw zou zijn gezet door de bevolking te vertellen dat Nibiru zou kúnnen bestaan maar dat hier geen bewijzen voor beschikbaar zijn. Tegenover hen, die na zelf de zaak onderzocht haden en van het bestaan van de planeet overtuigd waren geworden, werd gezegd dat die er wel was, maar tijdens hun leven de aarde niet zou passeren. De sterrenwachten, die zowel van het bestaan van Nibiru als de datum van de komst ervan op de hoogte zouden zijn, kregen te horen dat die moesten zwijgen, want die planeet zou wel passeren maar helemaal geen gevolgen hebben. Verder schreef Hazlewood dit:

“De massa, het magnetisme van hoog aangeslagen plasma en de dichtheid van planeet X ontwrichten het oppervlak van elke planeet die hij passeert. De geschiedenis toont zelfs aan dat zijn verreikende elektromagnetische invloed de stromen in de kern van de aarde al ongeveer zeven jaar voor de passage verandert, wat leidt tot grote weersveranderingen. De vulkanische en seismische activiteit komt zo ’n 30-40 jaar voor elke pasage op gang. Sinds begin 1996 is het traditionele weer dramatisch veranderd en worden oude records regelmatig gebroken. De stijging van aardbevingen, vulkanuitbarstingen en veranderingen in het electromagnetisme worden zoveel mogelijk uit het nieuws gehouden. Het weer alleen kan ten onrechte worden aan het broeikaseffect en cycli van de zon, maar dat geldt niet voor het gerommel in de aarde en gelijktijdige veranderingen in het hele zonnestelsel. Het heelal bestaat volgens de astronoom James McCanny voor 99 procent uit plasma, electrisch geladen deeltjes in verschilende aggregatie toestanden. PLaneten zijn dichte bollen aangeslagen plasma. De nadering van Planeet X in onze omgeving van het zonnestelsel zendt een geweldige hoeveelheid electrisch geladen energiedeeltjes van plasma in golven naar alle planeten in ons zonnestelsel via de draadvormige magnetische krachtlijnen die kriskras door ons universum lopen. Het hele universum is een verbonden web van electriciteit en plasma is de begeleider. De media willen de bevolking wijsmaken dat de vervuiling van onze industriële beschaving de oorzaak is van de weersveranderingen en de afgelopen paar jaar tot het broeikaseffect heeft geleid. Waarom zwijgen ze over de seismische en vulkanische veranderingen die tegelijkertijd plaatsvinden? Waarom zouden ijskernen aantonen dat het klimaat van de aarde in het verleden regelmatig dramatisch is veranderd? Wanneer je begrijpt dat onze zon en alle planeten van ons zonnestelsel eveneens worden beïnvloed door de nadering van Planeet X, zul je zien hoe belachelijk de doofpotactie van de media is. Vulkanische en seismische activiteiten zijn sinds 1975 met 400-500 percent toegenomen. Alle planeten veranderen. In principe vinden op alle planeten en de zon ongewone verschijnselen plaats, toegenomen activiteiten en vreemd weer. Dat is het Russische standpunt ten aanzien van aardse veranderingen. Harde feiten die in Amerika niet worden gemeld. De dampkring van de planeten is aan het veranderen. Dr. Dmitrijews werk toont aan dat de planeten zelf aan het veranderen zijn. Ze ondergaan veranderingen in hun atmosfeer. De atmosfeer van Mars is bijvoorbeeld aanzienlijk dikker geworden. De maan van de aarde begint ook een atmisfeer te krijgen die bestaat uit een verbinding die Dr. Dmitrijew ‘natrium’ noemt. Dmitrijew zegt dat er om de maan een 6000 dikke laag natrium zit die er vroeger niet was. Daar komt nog bij dat een soortgelijke verandering in de atmosfeer van de aarde optreedt, waarbij in de hoogste lagen HO-gas wordt gevormd dat er vroeger niet was; het bestond domweg niet in de hoeveelheid waarin het nu voorkomt. Dat heeft niets te maken met het broeikaseffect en het heeft niets te maken met CFK’s of de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen of iets anders. Het ontstaat gewoon. De magnetische velden en helderheid van de planeten zijn momenteel aan verandering onderhevig. Venus vertoont bijvoorbeeld een opvallende toename in helderheid. Jupiter heeft een zo ’n hoge energetische lading gekregen dat er een echte zichtbare buis van geïoniseerde straling is ontstaan tussen de planeet en zijn maan Io”. 

is - 2019-08-20T163534.947
storage0.dms.mpinteracti.ro

 

Gegevens ook Nu Actueel. 

 

Wat we hierboven gelezen hebben, was destijds te lezen in het tweewekelijkse magazine, “Frontiers” van januari/februari 2003, nu 16 jaar en zes maanden geleden. We leven nu echter in 2019 en tot op heden is Nibiru de aarde niet gepasseerd, laat staan dat die er enige schade op aangericht heeft. We zouden de bovenstaande informatie dan ook af kunnen doen als onzin en sensationalisme. Was het hele verhaal over een globale dreiging in de vorm van een planeet die de aarde eens zou passeren met alle vreselijke gevolgen vandien, dan slechts op fictie gebaseerd? Hoewel Nibiru zich ook tot op heden niet heeft aangediend, blijken bepaalde van de hierboven beschreven gegevens echter ook nú nog relevant en dus actueel te zijn …

 

“Planet X: The Destroyer This Way Comes”. 

 

Als we de nachtelijke hemel op momenten dat die onbewolkt is gadeslaan, zien we ook nu nog maar weinig van de verschijnselen die door Hazlewood in de editie van “Frontiers” van januari/februari in zijn artikel,“Passeert de tiende planeet de aarde in 2003”, werden beschreven. Dus nogmaals: was datgene wat hij er destijds allemaal over beweerde één gigantische hoax geweest? De media destijds, had als het onderwerp op Planeet X kwam, in ieder geval meegedeeld dat er niemand was, die deze planeet ooit gezien had. In november 2017 werd er echter een DVD gepubliceerd onder de titel, “Planet X: The Destroyer This Way Comes”, waarvan er een korte trailer te zien is: https://vimeo.com/ondemand/planet7xthiswaycomes Er is o.a. een zeer kort fragment te zien waarin een rabbijn beweert dat Planeet X de voorbode van de Messias zou zijn. Voor we hier verder op in zullen gaan, wenden we ons eerst tot de Bijbel, waar eveneens informatie over vreemde gebeurtenissen aan de hemel beschreven staan.

 

Tekenen in Zon, maan en Sterren &  & en Bulderen van Zee en Golven. 

 

Jezus heeft het volk Israël tijdens Zijn bediening vele dingen onderwezen. Eén van die dingen had betrekking op het einde der tijden. Hier lezen we over in o.a. het Evangelie naar Lucas, waar het volgende staat:

“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht een heerlijkheid”. 

En in het bijbelboek, Jesaja, lezen we er dit:

“Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn”. (Jesaja 13:9-13)

Elders in dit boek lezen we er dit:

“Schrik en kuil en strik over u, bewoners de aarde! En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in  de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk, de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. En ten dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten”. (Jesaja 24:17-23, vertaling Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Termen zoals “kuil, strik, kerker”, figuurlijke termen om er een wereldramp mee te beschrijven. De aarde zal in die tijd hevig beven en dan van haar plaats worden gerukt! En dit zijn kosmische catastrofes waarbij Nibiru een rol zou kunnen spelen.

is - 2019-08-20T170620.172
cdn.images.dailystar.co.uk

Even terzijde: een Stationaire Aarde. 

 

We zullen nu even kort een zijweggetje inslaan; zoals misschien wel bekend zal zijn, zijn er zowel onder Christenen als niet-Christenen mensen, die beweren dat we met de aarde als een stationaire aarde van doen hebben. Ofwel: die staat op één en dezélfde plaats in het heelal en zou dus niet rondwervelen in de ruimte. en dat hoeft niet onjuist te zijn; in Jesaja 13:13 lezen we nl. dat God zal maken dat “de aarde zal lostrillen van haar plaats”, wat erop duidt dat die tot dan toe stationair is geweest. Als we echter met een door het heelal rondwervelende en draaiend bol te maken zouden hebben (zoals dit ook nu nog de officiële versie is), dan zou die niet kunnen “lostrillen van haar plaats”, daar die al vanaf het begin aan al draaiend in beweging geweest zou moeten zijn geweest! Welnu, het 13e vers van Jesaja 13 weerlegt deze theorie. Maar dit even terzijde.

 

Planeet X: Nibiru & Alsem. 

 

Dan keren we nu even terug naar het artikel van Mark Hazlewood in de uitgave van “Frontiers”. Hij schreef destijds dat Planeet X onder vele verschillende namen bekend is, o.a. als Nibiru en Alsem”. En het is deze laatste benaming waar het nu om gaat. Want die komen we eveneens tegen in het bijbelboek, Openbaring. In Openbaring 8:1-13 lezen we over zeven engelen Gods, die uitgerust met bazuinen, oordelen Gods over de werld uitstorten. Er wordt gesproken over o.a “hagel en vuur, vermengd met bloed” en “iets als een grote berg van vuur, in de zee”, wat op de aarde zal worden geworpen; een derde deel van de aarde, het geboomte en gras zal hierdoor worden verteerd. (vers 7) Dan lezen we over het oordeel wat door de derde engel nadat hij op zijn beurt op zijn bazuin geblazen heeft, over de aarde uitgegoten wordt:

“En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was”. (vers 10-11)

Het is dus hier dat we over de planeet, Nibiru, lezen. De benaming, “Alsem” heeft de betekenis van “bitter”, wat ook weer in vers 11 tot uitdrukking komt. Het scenario wat zich hier afspeelt, kunnen we als volgt beschrijven: tijdens het passeren van Planeet X, zal er door de geweldige aantrekkingskracht die de beide hemellichamen op elkaar uit zullen oefenen, maken, dat er een stuk van deze planeet worden losgescheurd en vervolgens op de waterbronnen ofwel de watervoorraad van de aarde terecht zal komen. Hoewel het niet met zekerheid vast te stellen is, zal die watervoorraad in die tijd vermoedelijk gecentraliseerd zijn op één plaats daar dit stuk van Planeet X op één en dezélfde plaats terecht zal komen. En de waterbevoorrading die vandaar over de wereld verspreid wordt naar iedereen die water nodig heeft om te overleven, zal dan bitter zijn geworden. Daar de mensen echter niets anders hebben dan alleen dit water, zullen zij dit uit wanhoop echter tóch drinken waardoor velen zullen sterven en wat als gevolg tot “een enorme bevolkingsafname” zal leiden (zoals eerder de Russische ambtenaren aannamen zoals door Hazlewood eerder in zijn artikel beschreven.) En dit vinden we natuurlijk weer terug in Jesaja 13, waar we o.a. lezen dat God zegt dat, “Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan fijn goud uit Ofir”. En werd er in het verleden door de media nog geen aandacht aan Planeet X gegeven, nu blijkt dit wél het geval te zijn: https://www.youtube.com/watch?v=eRNhXTg4FOQ (“NASA CONFIRM NIBIRU ARRIVAL DATE CONFIRMED and PLANET X LOCATION 10th, April 2018”)

 

Antieke Verborgen Geheimen: de Oude Sumeriërs & de Egyptenaren. 

 

Binnen de Vrijmetselarij heerst er de volgende beschrijving over zowel het ontstaan van dit genootschap als de wording van de menselijke beschaving. En die gaat als volgt: volgens de mythologie waarin zij geloven en waarvan de oorsprong terug zou gaan tot de oude beschaving der Sumeriërs, zou de menselijke beschaving zijn gesticht door “goddelijke bezoekers” afkomstig van het sterrenstelsel, Syriüs. Deze buitenaardse wezen hadden een visachtige vorm en werden door de Sumeriërs de “Oannes” genoemd. Door de oude Egyptenaren werd het genoemde sterrenstelsel symbolisch gelijkgesteld met de Egyptische drie-eenheid, Isis, Osiris en Horus. De Oannes waren “onderwijzers” die de bevolking inzicht gaven in het schrift, de wetenschappen en de kunsten. De thuishaven van de Oannes zou de ster, Syrius, zijn en die was voor de Egyptenaren van zo groot belang dat zij hun tempels (waarvan zij die van de Oannes geleerd hadden die te bouwen), bouwden in overeenstemming met de tijden van de opkomst van Syrius. Deze “leraren” brachten hen tevens de kennis der meetkunde bij. De oude geleerde, Berossus, schreef hier over dat zij hen tevens het systematiseren van de wetten ben vela andere zaken bijbrachten om hen te “humaniseren” (zoals hij dit beschreef). En wat de bouwkunde betreft, het is hier waarvan de term, “Bouwers” zoals de Vrijmetselaars zichzelf beschouwen, vandaan komt. Later vond er in zowel Sumerië als Egypte een opmerkelijke stap voorwaarts plaats wat er de beschaving betreft; in circa 3.400 jaar voor Chr. wist het oude Egypte zich in betrekkelijk korte tijd te ontwikkelen van een geavanceerde neolithische stammen-cultuur tot twee goed georganiseerde monarchieën, een in het gebied van de Delta, de andere in de Nijlvallei. 

 

Bewijs van Buitenaards Contact: de Afrikaanse Dogonstam. 

 

Dat er in antieke tijden contact zou zijn geweest tussen de mensheid en buitenaardse bezoekers, is ook weer terug te vinden in de oude tradities van de Afrikaanse Dogonstam. Die werden er voor eeuwen op orale (mondelinge) wijze overgeleverd. Ook de geheime tradities der Dogons draait rond de ster, Syrius. Maar het centrum van hun tradities is de bijmaan van Syrius, Syrius B. Het is daarom zo opmerkelijk dat deze bijmaan officieel pas in de 20e eeuw ontdekt zou zijn! Maar de Dogons wisten al veel eerder van het bestaan van deze bijmaan. En hoewel het zonder een sterke telescoop vast te stellen is, wisten de Dogons al veel eerder dat de planeet, Saturnus, een ring om zich had. Zij wisten ook al veel eerder dat het zonnestelsel zich in de Melkweg bevindt. Ook waren zij op de hoogte van het feit dat de planeet, Jupiter, vier manen heeft. De Dogons wisten dat de omlooptijd van de bijmaan, (Syrius B) rond de ster, Syrius, vijftig jaar is, iets wat slechts vast te stellen is met een sterke telescoop. Over onze eigen maan, wisten de Dogons te vertellen dat die “droog en dood is als gedroogd dood bloed”. Maar waar haden de Dogons al deze gegevens nu vandaan? Zij vertellen er hier zelf over dat zij die verkregen hadden van de “Nommo”, een soort van amfibie-achtige intelligente wezens, die duizenden jaren geleden vanuit Syrië in een “ronde draaiende ark” aan hen verschenen waren. De Dogons noemen de Nommo (wat zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt wordt), “de vormer van de wereld”, (of “bouwer” van de wereld.) En dit komt dan weer overeen met wat de Vrijmetselaars zélf geloven als de “bouwers”. Bij de religieuze ceremonieën van zowel de Dogons als de oude Egyptenaren, nam de opkomst van Syrius een centrale plaats in; de Dogons beelden de opkomst va deze ster af in de vorm van een kruis met een op een bloem gelijkende zon in het centrum, iets wat we ook weer terugvinden bij de Rozekruisers en de Ordo Templi Orientis. 

 

De Bozo-Stam & Syrius. 

 

Het zijn echter niets slechts de Dogons die hun tradities met Syrius in verband brengen. Ook hun “neven” van de Bozo-Stam hebben er hun tradities over. Zij noemen Syrius de “Oog-ster”. En hiermee zien we een verband met het “alziende oog” in de bekende driehoek boven de onafgemaakte piramide op het ons bekende 1 dollarbiljet. Dit oog wordt het “Oog van Horus” genoemd. https://www.youtube.com/watch?v=PCT77s-Y1j4 (“The Real Meaning) of THE ALLSEEING EYE”) Dit “oog” verwijst tevens naar het Egyptische symbool van de godin Isis. Syrius A is volgens de Bozo ook “neergezeten”, en in het Egyptisch schrift wordt Isis weergegeven met het symbool van een zetel of troon. Naar verluidt zou ook het Christendom (wat als symbool een vis heeft), evenals de overige religies die op hun beurt weer de Osiris en Isis-aanbidding als oorsprong zouden hebben. En die zouden de mensheid bijgebracht zijn door vreemde bezoekers uit een ver verwijderd zonnestelsel in het heelal. (“Saucers of the Illuminati” by Jim Keith (IllumiNet) 1999, blz. 71-74) Ook de Hopi-indianen, hebben echter hun eigen legenden over vreemde bezoekers die hen in het verre verleden ooit eens bezocht hadden. htts://www.youtube.com/watch?v=1Dnl02TMhjk (‘Ant People of the Hopi and The Anunnaki Connection”)

is - 2019-08-20T165322.324

 

Terugkeer van “Hen die van de Hemel Kwamen”. 

 

Om hier nu het verband tussen wat Jim Keith had meegedeeld en Planeet X mee te kunnen leggen, zullen we ons eerst tot het bijbelse verslag van de “zonen Gods” die tot de dochteren der mensenkinderen afdaalden wenden zoals we dit vinden in het bijbelboek, Genesis: 

“En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde geaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.” (Genesis 6:1-8)

Hier lezen we over de “zonen van God” die in een nu ver verwijderd verleden ooit eens tot de mensheid afdaalden en zich hieruit haar dochters namen die hen vervolgens kinderen baarden. Nu doen er hier verschillende theorieën de ronde over; de ene theorie heeft het dat het hier over een deel vande mensheid, “Gods zonen” genaamd, die in tegenstelling met een ander deel van de mensheid, hun wandel met God tot dan toe onberispelijk gehandhaafd hadden. Nadat die “zonen” zich met het van God afgevallen deel van de mensheid vermengd hadden, verlieten ook deze “zonen” de weg die God hen bepaald had. Aldus was op Noach en zijn famile na, de hele mensheid verdorven en besloot God om die dan ook door een wereldwijde vloed te vernietigen waarbij Noach en diens familie echter werden gespaard. (Genesis 6:9-22 en de hoofdstukken 7 en 8) De andere theorie luidt echter als volgt: die “zonen van God” zouden eigenlijk gevallen engelen zijn, die de dochters der mensen behalve dat die hun kinderen baarden, het tevens een soort van geheime kennis meedeelden, die zij en de rest van de mensheid vervolgens in praktijk brachten. En het zou die “geheime kennis:  zijn, waardoor de de mensheid zo slecht werd, dat God geen enkele andere mogelijkheid meer zag dan de mesnheid maar door een wereldwijde overstroming te vernietigen. Wat hier nu zo opvalt in deze passages, is dat God niet slechts de mensheid (op Noach en de zijnen na) door de vloed ombracht, maar ook heel het dierenrijk (vogels en landdieren.) En dit is natuurlijk opmerkelijk; wat had het dierenrijk nu van doen met een inmiddels verdorven mensheid? Hoewel ons niet wordt meegedeeld, ‘wát het soort van kwaad was wat destijds dagelijks in het hart der mensen opkwam was, kunnen we hier wat speculeren. Het is nl. niet onmogelijk dat deze gevallen engelen de mensheid via hun dochters de kennis bijgebracht hadden over genetische manipulatie en genetische experimenten op niet slechts mensen maar ook op dieren (zowel landdieren als vogels.) En die deelden deze kennis op hun beurt weer met de rest van de mensheid. En dit zou kunnen verklaren waarom naast de mensheid ook het dierenrijk door God werd verwoest. Noach en zijn familieleden hadden zich hier echter van weerhouden en werden dan ook door de vloed heen gered. Later zouden zij de wereld opnieuw bevolken. Nu zouden de “Oannes”, de “Nommo” eigenlijk deze gevallen engelen zijn geweest die later weer een bezoek aan de Dogon- en de Bozostam zouden hebben gebracht. Maar nogmaals, het verhaal van de “zonen Gods” in Genesis 6 dat dat “gevallen  engelen” zouden zijn geweest, is nog altijd slechts een theorie. Dat de genoemde “Oannes”, de “Nommo” die de genoemde stammen zouden hebben bezocht, eigenlijk demonen in plaats van “buitenaardse wezens” waren, hoeft echter beslist niet vergezocht te zijn. (zie hieronder)

 

Zecharia Sitchin: Planeet X & de Anunnaki. 

 

En hier is dan Zecharia Sitchin, waar hij het bijbelse verslag van de “zonen Gods” in verband brengt met de Anunnaki, die van de planeet, Nibiru, afkomstig zouden zijn. https://www.youtube.com/watch?v=7G9VsxgFNxw (“PLanet X Nibiru, The Anunnaki – All you need to know”) En het is interessant wat hij over deze “Anunnaki” (Nommo, Oannes) te zeggen heeft. Maar eerst moeten we er het volgende bijvoegen.

is - 2019-08-20T192043.988

 

Niet op Bijbelse Grondslag Gebaseerd. 

 

En wát we hieraan toe willen voegen, is dit: datgene wat we in de videos met Zecharia Sitchin, de Hopi-Indianen gezien en wat we gelezen hebben bij Jim Keith, is deels wel waar, maar is nl. niet op bijbelse grondslag gebaseerd. Zij menen dat de Anunnaki (en onder welke andere namen die ook verder bekend mogen zijn), wérkelijk buitenaardse wezens uit een uithoek van het heelal afkomstig zijn. Verder zouden die hier de mensheid op de een of andere wijze hier hebben “geplant” waardoor het lijkt alsof zij onze “scheppers” zouden zijn. Wij echter, houden ons hier aan het bijbelse verslag, Deze buitenaardse bezoekers zijn geen vreemdelingen van een ver verwijderde planeet in ons zonnestelsel, maar zijn in werkelijkheid demonen, die zich als zodanig voorhebben gedaan! Hier is een videoclip over deze wezens waarin die ontmaskerd worden als wat zij ook zijn: demonen! https://www.youtube.com/watch?v=2cCWR8AFPyE (“UFO’s: The Hidden Truth, Part 1of 8”)

is - 2019-08-20T192638.982

Oude Heidense Afgoden: Demonen. 

 

Dat de afgoden van de heidense volken waardoor Israël in Oud-Testamentische tijden omringdwas, eigenljk demonen waren, wordt ook weer in de Bijbel bevestigd:

“Maar toen Jesjurun vet werd, trapte hij achteruit -u bent vet, u bent dik, u bent vetgemest- toen verliet hij God, Die hem gemaakt heeft, hij versmaadde de Rots van zijn heil. Zij hebben Hem tot na-ijver gebracht met vreemde goden, met gruwelijke daden hebben zij Hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden opgekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben”. (Deuteronomium 32:15-17)

Dat Jesjurun “vet werd” moet symbolisch in de vorm van voorspoed en welvaart worden gezien; nadat die materieel rijk aan alles geworden en op deze wijze “vetgemest” was, verliet hij de weg van God om vervolgens de demonen die zich achter de afgoden van de heidense volken verborgen hadden, te gaan dienen door er o.a kinderoffers aan te brengen. In de laatst aangegeven videoclip, wordt ook de bekende ufoloog, John E. Keel geciteerd:

“Duizenden boeken zijn er geschreven over het onderwerp demonologie, wat de antieke en wettenschappelijke studie van monsters en demonen is. De manifestaties en gebeurtenissen beschreven in hun literatuur, zijn identiek met het UFO-fenomeen. Slachtoffers van demonische bezetenheid lijden aan dezelfde medische en emotionele symptomen als de contactleggers” (met UFO’s)

In een van zijn andere boeken heeft John E. Keel veel over verschijningen van vreemde wezens aan mensen te zeggen:

18 september 1877: Boven Brooklyn een gevleugelde menselijke gedaante in de lucht waargenomen.

1922: Nebraska: Nadat er uit ronde vliegende voorwerpen twee wezens van twee en een halve meter waren gestapt, vlogen die uit eigen kracht weg.

1946: Scandinavië: melding van gevleugelde wezens zonder hoofd.

16 november 1963: Kent (Engeland): vier tieners die van een dansfeest op weg naar huis waren, hadden nadat er een lichtbol was geland, een reusachtig wezen zonder hoofd en met vleugels als van een vleermuis, uit dit vaartuig zien komen. Het wezen maakte dat zij zich doodschrokken.

November 1966 tot eind 1976: “Point Pleasant (West-Virgina): meer dan honderd mensen nemen er gedurende die tijd een reusachtig wezen met vleugels waar waarvan de rode gloeiende ogen diep in de schouders stonden. De plaats waar dit wezen het meest waargenomen werd, was een oude munitieopslagplaats uit WW II. John E. Keel zegt dan dat hij er veel mensen omtrent deze gebeurtenis had gesproken en was ervan overtuigd dat die wel dégelijk iets gezien hadden. En over dat “iets” schreef hij daarna het volgende:

Wellicht is dat iets de basis voor veel van onze legenden over engelen en demonen”. (“UFO’s: Operatie Paard van Troje” by John E. Keel (J. H. Gottmer – Haarlem) 1971, zie blz. 284-285)

En wat die “demonen” betreft, zat hij er destijds niet ver naast …

 

Tot Besluit. 

 

We zouden dit artikel willen besluiten met te zeggen dat naarmate we dieper in het Einde der Tijden komen, we zeer waarschijnlijk een toename van waarnemingen van UFO’s mee zullen maken. Zoals we hierboven echter hebben uitgelegd, gaat het hier eerder om een toename van demonische activiteiten. Eén van die heenwijzigen zou kunnen zijn dat Donad Trump en enkele Amerikaanse senatoren door Amerikaanse inlichtingendiensten zijn ingelicht over de toename van UFO-waarnemingen in Amerika. Maar:

“De besprekingen zijn achter gesloten deuren. Volgens een statement van de Amerikaanse marine vormen de vliegende objecten een veiligheidsrisico voor zowel de marine als de luchtmacht.”

‘Cilindervormig.’

“Politico en de New York Times melden dat een aantal piloten ‘cilindervormige’ en ‘zeer ‘geavanceerde objecten’ zag, die ‘onmogelijke manoeuvres’ deden op ‘hoge snelheid.’ De waarnemingen waren langs de Amerikaanse oostkust.” rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/4754106/ufo-amerika-donald-trump-senatoren-bijgepraat-meldingen-aliens

 

is - 2019-08-20T210044.384

“Reptilians” in Ondergrondse Bases. 

 

Iets wat met het UFO-fenomeen gerelateerd is, zijn de zgn. “reptilians.” Dit zouden monsterachtige wezens zijn die zich in ondergrondse bases zouden bevinden. Dit is althans de mening van een Roemeense generaal, Emil Strainu geheten. Zij zouden van buitenaardse afkomst zijn. alien-ufo-sightings.com/2019/01/general-of-romania-confirms-the-existence-of-reptilians-in-underground-bases/ Nu kunnen we uiteraard niet instaan voor de waarachtigheid van wat er over die “reptilians” allemaal geschreven staat op die site. Maar als we ook hier weer de Bijbel erbij nemen, vinden we ook weer iets dergelijks in het boek Openbaring:

“En” (zo deelt Johannes ons mee), “de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.” (Openbaring 9:1-12)

Een dergelijk “dier” als hier in Openbaring beschreven wordt, zal men uiteraard nérgens in de wereld vinden. Nu hebben sommige bijbeluitleggers deze vreemde schepsels verklaard als een moderne vorm van zeer geavanceerde oorlogstechnologie; Johannes die hier in zijn tijd -uiteraard- onbekend mee was, moest hier woorden voor zien te vinden waarmee hij ie oorlogstechnologie in zijn eigen taal kon duiden. Het feit echter dat deze vreemde wezens “de engel van de afgrond” als aanvoerder hebben, doet ons vermoeden dat het hier om een soort van “reptilians” zou kunnen gaan, die door een op de aarde terechtgekomen “ster” (een in die tijd zeer geavanceerd wapen?) vanuit de “put van de afgrond” (waar die “ondergrondse bases” gelegerd zijn?), op aarde zullen worden losgelaten. Natuurlijk, we kunnen niet voor de juistheid van het artikel op de site instaan, maar de overeenkomsten tussen “ondergrondse bases” en de “put van de afgrond” zijn opmerkelijk! En die “engel van de afgrond” duidt erop dat deze wezens mogelijkerwijze bepaalde “reptilians” zouden kunnen zijn. Hoe dan ook, hoe vérder we de Eindtijd in zullen gaan, hoe waarschijnlijker het wordt dat we meer demonische activiteiten in de vorm van UFO’s zullen zien.

 

Ton Nuiten – Dinsdag 20 Augustus 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s